Ny AFAFI, fototra sy fiandohan’ny FET

Mifaningotra ary tsy azo sarahina ny AFAFI-FET. Loharano nipoirana sady aim-panahin’ny FET ny AFAFI; miaina, manapariaka ary mamelona ny AFAFI kosa ny FET.

AFAFI, Aina sy Famonjena ny Fivavahana

Fanazarantena hivelona amin’ny Finoana amin’ny Fanolorana ny fiainana miaraka amin’ny fanolorantenan’iKristy amin’ny Ray, amin’ny alalan’ny Fo Madion’i Maria, entanin’ny Fanahy Masina.

Niantomboka tany Frantsa ny AFAFI

Tany Vals, tanàna iray any Frantsa, nanontany tena ny mpianatra skôlastika zezoita hoe « inona no hataontsika, indrindra hanampiana ireo vahoaka maro any amin’ny tany misiôna sy amin’ny izao vanim‐potoana ihanahan’ny sivilizasiôna isankarazany izao ary koa eo anatrehan’ny fotokevitra maro mipoitra etsy eroa ».

Nanoloana io hetaheta io dia nitsiry tao an’eritreritr’i mompera Gautrelet ny hanorina ny Aina sy Famonjena ny fivavahana hivelomana ny Finoana mifototra amin’ny Fiainana ny Eokaristia amin’ny andavan’androm‐piainana ka anolorana ny andro isan’andro amin’ny Fo Masin’i Jesoa.

Miha-jesoa, tanjona tratrarin’ny Aina sy Famonjena ny Fivavahana

Ny vita batemy rehetra dia mamaly ny antson’i Kristy ho misiônera. Voalohan’ny amin’ny tanjon’ny AFAFI ary ny fanitarana ny fanjakan’Andriamanitra.

Tsy niasa irery anefa Andriamanitra Ray tamin’ny famonjena antsika olombelona fa « nirahiny ny zanany lahitokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy ».  Sorom-pihavanana napetrak’i Jesoa ny Eokaristia ka tanjon’ny AFAFI ny Fivelomana ny Eokaristia amin’ny fiainana andavanandro.

« Aoka tsy hatahotra ny ho olo-masina ianareo » hoy ny Ray masina Joany Paoly fahaII. Miezaka hitovy amin’ny Kristy ny AFAFI, manaraka ireo ohatra masina nomeny ary mampihatra ny didim-pitiavana amin’ny fiainany isan’andro. Io toem-po amam-panahy io ilay fehezina amin’ny hoe MIHA-JESOA.

Ny FET, sehatra iainana sy ivelaran’ny AFAFI

Kroazady eokaristika, loharanon’ny FET

Fotoana fohy taorian’ny nanombohan’ny AFAFI no nipoaka ny ady lehibe voalohany (1918). Mba hitsaharan’ny ady sy hampiverina faingana ny fandriampahalemana dia namporisihina ny ankizy kely hivavaka mafy ary hazoto handray kômônio : io ilay nantsoina hoe kroazady eokaristika.

Tsapan’ny Ray masina Pio faha XII fa fitaovana lehibe ho an’ny fiangonana nykroazady eokaristika ; namporisika izy mba hajoro ny sampana ho an’ny tanora ka teo no teraka ny Fivondronana Eokaristikan’ny tanora na FET.

Mitohy ny asa misiônera sahanin’ny AFAFI-FET

Firenena 90 ankehitriny no ahitana ny AFAFI-FET. N’aiza n’aiza misy azy dia mifototra amin’ny fiainana ny eokaristia amin’ny fiainana andavanandro ny AFAFI-FET. Mahasahana ny taona rehetra ny fanabeazana eo anivon’ny FET : misy ny ho an’ny ankizy, ny ho an’ny tanora ary tsy hadino ihany koa ny lehibe.

Azonao tsidihina ny tranokalan’ny AFAFI-FET maneran-tany.