Catégorie : Vavaka

Mitsangàna fa ataoko vavolombelon'ny zavatra efa hitanao ianao. Asa 26, 16

JMJ Mada 10 Antsirabe : hira faneva

Mitsangana ho vavolombelon’izany zavatra hitanao zany e!»Mandehana torio amin’ny fiainanao ny Vaovao Mahafaly eI- Teny an-dalana ho any Damasy dia izao ny zava nisehoNisy hazavana nanaitra an’i Saoly ka lavo izy( sy) nandre feo«...

Fanolorana ny andro mey 2022

Fangatahana ampanaovin’ny Papa Ray Masina – mey 2022

Mba hahita ao amin’i Masina Maria ny fahaiza-mihaino, ny halalin’ny fahaiza-mandanjalanja, ny herim-pinoana ary ny fahafoizan-tena hanampy ny hafa anie ny tanora izay voaantso ho amin’ny hafenoan’ny fiainana Mandritra ity volana mey 2022 ity...

Vavaka ho an'ny Sinaody 2021 - 2023

Vavaky ho an’ny sinaody 2021 – 2023

Manentana antsika ny Papa François mba hitondra am-bavaka ny sinaodin’ny eveka (2021-2023), momba ny lohahevitra hoe : « Eglizy miara-dia : fiombonana, fandraisana anjara, asa fanirahana » Ry Fanahy Masina ô,indreto izahay tafavory eto anoloanao amin’ny...

Russie sy Ukraine : vavaka ho fitsaharan'ny ady

Russie sy Ukraine : fanokanana amin’ny Fo madion’i Maria

Ry Maria, Renin’Andriamanitra sady Reninay, mitodika aminao izahay amin’izao ora mampahory izao. Reny ianao, tia anay sy mahafantatra anay: tsy misy miafina aminao izay rehetra hifikiranay. Ry Renin’ny famindram-po, imbetsaka izahay no miaina ny...

Fangatahana ampanaovin'ny Papa - Janoary 2022

Fangatahana ampanaovin’ny Papa – Janoary 2022

Ny fangatahana voalohany ampanaovin’ny Papa Ray Masina ny vita batemy rehetra amin’izao taona vaovao 2022 izao dia natokana indrindra ho amin’ny ady amin’ny fanavakavahana sy ny fanenjehana ara-pivavahana. Ao anatin’ny volana natokana hivavahana ho...