Iza moa ianao ry Vavolombelon’i Kristy ?

Sampana iray eo anivon’ny Fivondronana Eokaristikan’ny Tanora ny Vavolombelon’i Kristy. Mamondrona ireo zatovo eo amin’ny 13 ka hatramin’ny 17 taona izy.

Ho anao mpanabe Vavolombelon’i Kristy

Fanamby miandry ny mpanabe ny hampifanentanana ny fanabeazana amin’ny toe-panahin’ny zatovo amin’ny taonany sy ny fivoaran’ny tsirairay ary indrindra ny fanohizana ny fianana sy ny fandalinana ny aim-panahy noraisina fony Iraka.

Vavolombelon’i Kristy : mandray, mivelona, mizara

Mandray : « Inty aho ankizivavin’ny Tompo, aoka ho tanteraka amiko araka ny Teninao » (Lk 1, 38), hoy i Masina Maria tany Nazareta.

Vavolombelon’i Kristy velona ho an’ny Ray ny zatovo, ka mamoha ny fony sy manokatra ny sainy handray ny Teny sy ny Tenan’i Kristy toy ny nataon’i Masina Maria.

Mivelona : miaina an’i Kristy izay noraisiny ny Vavolombelona : « Matoa velona aho, dia tsy izaho intsony no velona fa i Kristy no velona ato anatiko » (Gal 2, 20) ;

Mizara : I Kristy ilay noraisina sy niveloman’ny Vavolombelon’i Kristy no hozarainy. I Kristy fitiavana, fiadanana, hafaliana, fahamarinana ; i Kristy mahafoy tena, malemy fanahy, madio fo, mahatoky, miahy ny madinika, mitarika any amin’ny Ray…

Vavolombelon'i Kristy

Ireo Vavolombelon’i Kristy

Sehatra fanabeazana ny sitrapo ny Vavolombelon’i Kristy

Ny fanabeazana ny zatovo hanana sitrapo matotra no imasoana ao amin’ny sampana misy azy. Zarina omena zavatra hataony izy ary koa asa mila finiavana. Zarina ho sahisahy. Mahamafy azy izany sady manomboka mandresy ny henatra sy ny tahotahopoana izy amin’izay. Mandresy ny sitrapon’ny tena, fa manao ny sitrapon’i Jesoa amin’ny fanekena ny ray aman-dreny sy ny Mpanabe.

« Tsy ny sitrapoko, ry Ray no hatao fa ny Anao », hoy Jesoa. Ny Vavolombelon’i Kristy izay efa nizatra nanabe ny sitrapony dia tsy manana afa-tsy ny sitrapon’i Jesoa izay tsy hafa fa ny sitrapon’Andriamanitra ihany.