Feno 50 taona ny CEPAL : fifaninanana hira faneva sy logo

Ao anatin’ ny fankalazana ny jobily faha 50 taonan’ny CEPAL (Commission épiscopale pour  l’apostolat des laïcs)  dia misy fifaninana  hira faneva  sy logo  

Toa izao ny andinindininy :

LOHAHEVITRA : « Ianareo no fanasin’ny tany sy fahazavan’izao tontolo izao… koa mitsangana… Mirosoa amin’ny lalina » (Matio 5,13- Lioka 5,4) 

HIRA FANEVA

 • Tsy maintsy ahitana ny lohahevitry ny jobily miaraka amin’ny teny fanevan’ny CEPAL : Finoana –Fiombonana-Firotsahana
 • Ny faharetan’ny hira dia 3mn raha fohy indrindra ary 5mn raha lava indrindra

Hatao anaty valopy mitokana ny tonon-kira sy ny raki-kira (voarakitra anaty CD)  ary anaty valopy hafa ny mahakasika ny mpifaninana.

LOGO

 • Tsy maintsy ahitana ny lohahevitry ny jobily miaraka amin’ny teny fanevan’ny CEPAL : Finoana –Fiombonana-Firotsahana 
 • Ny loko hampiasaina dia : fotsy , mavo , mena , maintso ary mainty 

Hatao amin’ny taratasy A4 

Hatao anaty valopy mitokana ny Logo ary anaty valopy hafa ny mahakasika ny mpifaninana 

FAMETRAHANA NY FIFANINANA

Ny fara fanaterana ny fifaninana dia ny 04 Septambra 2020 

CEPAL – Immeuble CNPC Antanimena  Porte n° 27– Antananarivo 101  

Filan-kevitra

cepalmadagascar@yahoo.fr, +261 34 93 305 09, + 261 33 17 990 15 

Fiangonana miatrika ny fahaleovantena

Niainga tamin’ny fandinihana ny tantara nataon’i Pierre Lupo, momba ny hoe « Eglise et décolonisation à Madagasikara » ity fandinihana ity. Nanana ny toerany ny Fiangonana katolika tamin’izay zavatra niainan’ny firenena. Ka rehefa mankalaza ny faha 60 taona nahazoany fahaleovantena ny firenena, tokony hanontany tena ny Fiangonana hoe « aiza ho aiza izy ? » satria tsy azo sarahana amin’ny tantaram-pirenena ny zava-misy iainany na ny asa sahaniny na ny teny izay toriany. Azo lazaina aza fa nifanindran-dalana tamin’ny toe-draharaham-pirenena ny fiovana samihafa tao anatin’ny fiangonana.

Jery todiky ny tantara

Ny vanim-potoana lavabe teo amin’ny fiainan’ny firenena (1896-1960), izany hoe 64 taona niainana ny fanjanahana dia tsy azo lazaina hoe « fotoana nanjavozavo na teteza-mita » fotsiny ihany. Fiovana lalina no niainan’ny firenena. Azo ambara tsy am-pihambahambana aza fa io no tena namaritra ny ankehitriny rehetra satria ireo fanovana ara-kolontsaina, toy ny fampianarana an-tsekoly, ny lova politika na rafitra izany na fisainana, ny antoko sy ny olany ary ny repoblika sy ny fitantanany dia nampifamatotra ny firenena amin’ny tantaran’i Eoropa moderina sy mpanjanaka.

Ny olan’ny protestanta sy katolika dia lovam-pifandraisan’ny Anglisy sy Frantsay . Ny ifanoheran’ny kolontsaina vahiny sy malagasy dia endriky ny sesitany niainan’ny mpanjaka Ranavalona III, ka mahatonga ny anindrana ho zary fisainana malagasy, izany hoe, antsisiny na anjorom-bala. Ny fanovam-pitantanana nampindrana ny fahefana eo an-tanan’ny eveka malagasy nanomboka ny taona 1939 dia nanokatra varavarana ho amin’ny tolon’ny 1947 na tsy mivantana aza. Nanamafy izany ny fanambaran’ny eveka tamin’ny 1953, fa « ara-drariny ny fanirian’ny Malagasy ny fahaleovantenany ».

Vakio ny tohiny ao amin’ny Lakroan’i Madagasikara

 

Fangatahana ampanaovin’ny Papa Ray Masina – jolay 2020

Mba ho voatantana am-pitiavana sy am-panajana ary hahazo ny torohevitra ilainy anie ny fianakaviana amin’izao androntsika izao

Nandritra ny taon-jato maro, hatramin’izao androntsika izao, dia tsy nitsahatra namoaka fampianarana mivoatra lalandava sy marin-toerana momba ny fianakaviana ny Fiangonana. Anisan’ny tena manaitra amin’ireny dia izay voatolotry ny Konsily Vatikana faharoa ao amin’ny Foto-pampianaram-pinoan’ny Fiangonana momba ny fitantanana ny Fiangonana (Gaudium et Spes), momba ny tokony hampiroboroboana ny hasin’ny fianakaviana, tonga hatramin’ny famahavahana ny lanjany sy ny vontoatiny ho fampijiroana araka ny tokony ho izy ny fiarahamonina :

Ambaran’ny Konsily mantsy fa « Ny fianakaviana dia ambohim-pihaonan’ny taranaka maro izay mifanampy mba hahazoana fahendrena mivelatra hatrany ary mba handrindrana ny zon’ny olona tsirairay avy, miaraka amin’izay takian’ny fiainana miara-monina, izay mahatonga azy ho fototra iorenan’ny fiarahamonina (GS 52)

Ny fianakaviana no azo lazaina fa loharano sy fototra iorenan ‘ny fanabezana ho olom-pirenena vanona sy ho olo-masin’ny Fiangonana. Ny « Fampanaran’ny Fiangonana momba ny sosialy » sy ny Konsily Vatikana faharoa dia samy manindrahindra ny fahamboniana sy ny hasin’ny fianakaviana. « Fa nasandratr’Andriamanitra ambony ny fianakaviana tamin’ny nahatongavan’Ilay Zanak’Andriamanitra ho olombelona ka nonenany tao amin’ny Fianakaviana Masina… Teraka ary niaina teo anivona fianakaviana hita maso i Jesoa, araka izay endrika rehetra maha fianakaviana ny fianakaviana » (Fampianarana sosialin’ny Fiangonana, fiz.2, toko 5).

Toraka izany ny Papa François, dia nanao lahateny sy hafatra miezinezina ho fiarovana ny fianakaviana : « Ny fianakaviana, hoy izy, no kitro ifaharan’ny maha olona ny olona manobtolo, ary ny olona tsirairay dia manan-jo hanana fianakavianaona mendrika sy sahaza azy. Ny fianakaviana, hoy hatrany ny Papa, no mpandray anjara fototra ao anatin’ny fiarahamonina sy ny kolontsaina mbamin’ny ara-politika. Noho izany, tsy misy mahasolo ny andraikitry ny fianakaviana, na eo amin’ny fiainam-pirenena na eo amin’ny fiainam-piangonana ».

Ankehitriny dia toa mihavery sy mihen-danja ny soatoavina maha fianakaviana ny fianakaviana. Tsapa sy hita izany na amin’ny firenena manan-karena na amin’ny firenena mahantra toa an’i Madagasikara. Izany dia mety ho vokatry ny fanatontoloana sy ny fandrosoana tsy voalanjalanja intsony, na koa noho ny fahantrana diso tafahoatra, ka miantraika any amin’ny fiainam-pianakaviana.

 

 

Mba hanaiky hotohinin’ny Fon’i Jesoa anie ireo mijaly

Indro atolotra antsika ny horonan-tsary nataon’i Papa Fransoa mikasika ny fanolorana ny andro amin’ity volana ity

 

 

Fangatahana ampanaovin’ny Papa Ray Masina – jona 2020

Mba hanaiky hotohinin’i Fon’i Jesoa anie ireo mijaly ka hahita ny Lalan’ny fiainana.

Entanin’ny Papa Ray Masina indray isika mandritra ity volana ity amin’ny fanolorana ny andro ataontsika isan’andro hitrotro am-bavaka ireo rehetra mijaly. Tsy zoviana amintsika intsony moa ny fijaliana mihatra amin’ny zanak’olombelona ankehitriny, indrindra amin’izao fielezan’ny valan’aretina mamotika ny ain’olona maro izao.

Fa inona moa ny fijaliana ? Ny fijaliana dia endrika iray isehoan’ny fiainana maha voafetra ny olombelona ka mety mitarika azy amin’ny fahafatesana.   Azo ambara anefa fa ny fahotana na ny tsy faneken’ny olombelona ny sitrapon’Andriamanitra sy ny didy napetrany no fototra niavian’ny fijaliana teto an-tany. Noho izany, tsy avy amin’Andriamanitra.

Miseho amin’ny endrika maro ny fijaliana mahazo ny olombelona : ao ireo mijaly ara-tsaina, vokatry ny fahasarotan’ny fiainana na noho ny toe-java-misy manokana teo amin’ny fiainany angamba ; ao ireo mijaly ara-batana, noho ny aretina mikiky na noho ny hanoanana na koa vokatry heraketrak’olombelona tsotra izao ; fa ao koa ireo mijaly ara-panahy satria manalavitra na tsy miraharaha an’Andriamanitra angamba ny fony, na koa noho ny tsy fahampian’ny finoana. Saika fahita eo amin’ny fiaraha-monina misy antsika daholo izany ankehitriny.

Ny Papa Fransoa dia milaza matetika amin’ny fampianarana na lahateny ataony fa endri-piainana tsy afaka amin’ny maha olombelona ny fijaliana fa arakaraka ny fahaizana mandray sy mizaka azy am-pitoniana no mahamaivana azy, indrindra hoy izy, raha fijaliana aorina ao amin’i Kristy. Tsapa ary hitantsika ombieny ombieny ny fanentanan’ny Papa antsika kristianina sy ny tsara sitrapo rehetra amin’ny fiarovana sy fanampiana ireo ianjadiam-pahoriana sy vesaram-pijaliana izay miseho amin’ny fomba maro samihafa ankehitriny ; fa indrindra ny fitrotroana azy ireny am-bavaka.

Ao anatin’ny volan’ny Fo Masin’i Jesoa rahateo isika izao. Tokony hampitodika antsika bebe kokoa amin’Andriamanitra, amin’ny Fon’i Jesoa mirehi-pitiavana ny olombelona ny zava-misy sy ny fijaliana mianjady amin’izao tontolo izao manoloana ity areti-mandoza covd19 ity. Eny fa na inona na inona karazam-pijalina mihatra sy mianjady amin’ny isam-batan’olona ; fa misy kosa anefa ireo izay tena mizaka ny tsy eran’ny aina amin’ny fijaliana mihatra aminy. Ilaina ny manaiky ho tohinin’ny Fon’i Jesoa. Ohatra ho antsika no nataon’ilay vehivavy nitsidrà nanatona an’i Jesoa: « Na dia ny morotongotr’akanjony fotsiny aza no voakasiko dia ho sitrana aho, hoy izy ». Fa i Jesoa ihany no nilaza hoe : « Mankanesa aty amiko ianareo izay mitondra fahahoriana sy vesaram-pijaliana fa hanamaivana anareo Aho, dia hahita fiadanana ho an’ny fanahinareo ianareo » (Mt 11, 29). Fa na dia Andriamanitra aza i Jesoa dia nietry tena ho olombelona mitovy amintsika, nanaiky ny fijaliana. Ambaran’i Jesoa fa ao amin’ny Fijaliana sy ny fahafatesana no tsy maintsy hanatanterahany ny Iraka nampanaovina azy. Tsy maintsy nandalo tamin’izany mihitsy Izy. Tsy maintsy manatanteraka ny sitrapon’ny Ray Izy. « Ny haniko dia ny manatanteraka ny sitrapon’ny Raiko ». Fa ny Fitsanganan-ko velona no setrin’ny Fijaliana sy ny Fahafatesana. I Kristy no Lalana sy Fahamariana mitondra mankamin’ny tena Fiainana.

Narisoa sj

Hafatry ny FEM : « Ho aminareo anie ny Fiadanana »

Ry vahoaka malagasy tsivakivolo,

Ry kristianina havana,

“Ho aminareo anie ny Fiadanana!” (Jo 20, 19)

Io Tenin’i Jesoa Kristy tafatsangan-ko velona, niseho tamin’ny mpianatra nihidy tao an-trano noho ny tahotra io, no entinay hiarahabana anareo sy hitsidihanay ny tokantranonareo tsirairay amin’izao fotoan-pitsapàna lalovantsika, mbola miady amin’ny ny valan’aretina Covid_19 izao.

Noho ny toe-java-misy iaraha-mahalala dia tsy afaka nanatanteraka ny fivoriana fanao amin’ny volana mey toy izao izahay Eveka nefa kosa tsy mahasakana anay hifandray aminareo amin’ny alalan’izao hafatra alefanay izao, izany.

Nanapa-kevitra koa izahay, fa tsy ho tanterahina amin’ity taona 2020 ity ny fankalazana ny Kongresy Eokaristika nasiônaly sy faha-100 taonan’ny FET, saika hatao any Antsiranana amin’ny volana Aogositra sy ny Fihaonamben’ny ankizy (JNE) saika hatao any Fianarantsoa amin’ny volana septambra.

Tao anatin’ny fotoanan’ny Karemy sy ny fankalazana ny Paka tokoa no nitrangan’ity valan’aretina tsy hita maso ity ka nanohina ny fiainan’ny olombelona rehetra na ara-nofo izany na ara-panahy. Nasehon’ity valan’aretina ity tokoa ny maha-marefo antsika olombelona sy ny fetrantsika ka tsy misy afa-bela na ireo firenena matanjaka na ireo mbola eo andalam-pivoarana.

Tsapa anefa fa nampitodika antsika tamin’ilay Andriamanitra Mpahary, niandohàna sy hiafaràna, ka na tsy afaka niara-nankalaza Azy tany am-piangonana aza isika, indrindra tamin’ny fotoanan’ny Paka izay manan-danja tokoa amin’ny finoana kristianina dia naneho kosa ny hetahetantsika lalina hivavaka bebe kokoa sy hitoky amin’ny herin’ilay Mahefa ny zavatra rehetra.

Isaorana ny Papa Ray Masina Fransoa naneho hatrany ny aaha Ray aman-dreny mpampiombona, nanentana ny olombelona rehetra maneran-tany, na inona na inona finoany, hitodika amin’Andriamanitra sy hiombom-peo hivavaka handresena ny valan’aretina ary maneho mandrakariva koa ny maha-akaiky azy amin’ny teny fankaherezana sesilany sy fihetsika mitory fitiavana sy fanantenana, narahintsika tamin’ny haino aman-jery sy ny tambazotran-tserasera sosialy.

“Matokia, efa nandresy an’izao tonto izao Aho!” (Jn 16, 33)

Tsapa fa miezaka tokoa ny Fitondram-panjakana, tarihin’ny Filoham-pirenena sy ny Governemanta, ampian’ny ny ekipan’ny CCO, ny mpitandro filaminana sy ireo olom-boafidy isan’ambaratongany mitady ny fomba rehetra hifehezana ny fiparitahan’ny valan’aretina sy hiarovana ny ain’ny ny mpiray tanindrazana. Ankasitrahana ny ezaka vita sy mbola atao ary mankahery anareo amin’ny fandraisana fanapahan-kevitra sarotra tsy azo ihodivirana nefa miantraika mivantana amin’ny fiainam-bahoaka.

Misaotra amin’ny finiavana lehibe asehonareo mpitsabo sy mpisehatra rehetra amin’ny fahasalamam-bahoaka manerana ny nosy izay mampiseho finiavana lehibe ary manao vy very ny ainy amin’ny fanatonana sy fikarakarana ireo marary. Mankahery sy mivavaka ho anareo izahay mba hanana herim-po sy handresy ny tahotra, eo am-panaovana ny asanareo amim-pitandremana fatratra. Mankahery sy mamporisika ny mpikaroka amin’ny ezaka atao hampiasa ny fanomezana nomen’Andriamanitra hikaroham-bahaolana hiarovana ny ain’olombelona sy hitsaboana ity valan’aretina ity, tsy ao anatin’ny hamehana ara-pahasalamana ihany fa mba hitohy mandavan-taona.

Aoka anefa tsy ho hadino koa fa mifanindran-dàlana amin’ny fiparitahan’ny Coronavirus ny firongatry ny tazomoka sy ny dingue ary ireo aretina hafa mahazatra izay amoizana ain’olona maro kokoa aza saika manerana ny nosy koa heverinay fa fotoana izao hijerena akaiky izay fomba hanatsaràna ny fahasalamam-bahoaka amin’ny ankapobeny.

Manana anjara toerana lehibe amin’ity ady atao ity koa ianareo mpisehatra amin’ny fampitam-baovao sy serasera hampahalala ny vahoaka izay tokony ho fantatra sy hanentana amin’ny fitandremana tokony atao koa ankasitrahana ny fanekenareo handray ny adidy tandrify anareo. Mahazo laka tanteraka koa ny tambazotran-tserasera sosialy izay ahafahan’ny maro mifandray sy maneho hevitra. Miantso ny rehetra anefa mba hampiseho fahendrena ka tsy hampita vaovao tsy marina mampikorontana ny fiainam-bahoaka efa trotraky ny tahotra sy ny adim-piainana. Ilaina ny tsikera am-pitiavana hahatsara zavatra fa aoka kosa hatsahatra ny fankahalana mitarika fifandrangitana sy fifanaratsiana tsy hitera-bokatsoa.

Anisan’ny mampitebiteby sy mampametram-panontaniana ny maro ny lafiny fanabeazana noho ny taom-pianarana tapaka an-tenantenany. Sanatria ho taona fotsy ve ity taom-pianarana ity? Manantena ny hisian’ny sori-dàlana mazava avy amin’ny tompon’andraikitry ny fampianarana isan’ambaratonga mba hampisinda ny tebitebin’ny tanora sy ny ray aman-dreny.

« Aoka ny matanjaka hitsimbina ny osa, … ny mpanan-karena hanome ny mahantra, ny mahantra hisaotra an’Andriamanitra nanome olona hitsimbina azy teo amin’ny fahoriany” hoy Md Clément

Iaraha-mahalala fa ny fepetra fijanonana an-trano dia nisy fiantraikany avy hatrany tamin’ny lafiny toekarena sy ny fiveloman’ny isan-tokantrano sy ny isam-batan’olona ka nanosika hiroso bebe kokoa amin’ny fifampitsinjovana sy fifampizaràna, izay sady soa toavina malagasy no soatoavina kristianina. Ankasitrahana indrindra ny tompon’andraikitra ara-panjakana sy ireo malala-tànana na avy eto an-toerana na avy any ivelany ary ireo mpilatsaka an-tsitrapo niandraikitra ny fizaràna. Ny irariana dia mba hisy ny fahamarinana sy ny mangarahara amin’ny fitantanana ny fanampiana rehetra ka tsy hisy ny hahatsiaro tena ho hadino indrindra ireo tena marefo sy ireo any amin’ny tany lavitra andriana.

Mampalahelo anefa indrisy ny mahita fa mbola misy ihany ny zatra lalan-dririnina ka amin’ny fotoan-tsarotra toy izao avy no mbola sahy manodinkodina ny fanampiana tokony ho zaraina, ho an’ny tombontsoan’ny tena manokana. Hita ho nirongatra koa tato anatin’izao hamehana ara-pahasalamana izao ny asan-dahalo sy ny fandrombàna. Aoka mba hanohina ny fontsika izao fotoan-tsarotra diavintsika izao ka hibebahantsika sy hialàntsika amin’ny ny fitiavan-tena mitondra amin’ny fanararaotana sy ny kolikoly.

Na dia eo aza anefa ny fitsapàna maro nolalovana indrndra ny fisian’ny tondra-drano sy ny haintany dia mampisaotra an’Andriamanitra kosa fa amin’ny ankapobeny dia tsara ny vokatry ny tany tamin’ity taona ity ka mahavelombolo ny tantsaha any amin’ny faritra maro.

Ny tanjona iombonantsika dia ny hamongotra tanteraka ity valan’aretina ity eto amin’ny Nosintsika, mba ho tanteraka amintsika tokoa ny « Fiadanana » nomen’i Kristy an’ireo Apôstoly ka ho faly sy ho salama ny mponin’i Madagasikara. Ilàna firaisan-kina sy firaisam-po ary fafanomezan-tànana izany ka aoka re mba hampandeferina ny hampom-po diso toerana ary tsy afangaro ny adilahy politika sy ny tolona ara-pahasalamana izay iarahantsika miatrika. Matoky ny fahendrentsika mpiray tanindrazana izahay Eveka.

Hamafisinay etoana àry ireo teny fanentanana efa nataon’ny Kardinaly Désiré TSARAHAZANA, Filohan’ny Fivondronamben’ny Eveka eto Madagasikara, indrindra ny amin’ny tokony anarahan’ny tsirairay ireo fepetra rehetra napetraky ny tompon’andraikitra ara-panjakana mba ho fiarovana ny aintsika sy ny ain’ny hafa ary mankasitraka an’ireo rehetra tsara sitra-po nanaraka izany amim-pitiavana sy amim-piniavana fa mitory fitiava-namana lehibe ny ezaka ataontsika tsy hiparitahan’ity valan’aretina ity. Aoka hifampahatoky isika! « Soa iombonana ny fahasalamana » ka mila iezahana arovana fatratra

« Mitoera ao an-tanàna ianareo mandra-pandraisanareo ny Hery avy any ambony » (Lk 24, 49). “Niray saina izy rehetra ary naharitra nivavaka, … niaraka tamin’i Maria Renin’i Jesoa” Asa 1, 14

Efa hatramin’ny fotoana nitrangan’ity valan’aretina ity isika no tsy nitsahatra nitodika tany amin’ilay Andriamanitra mahefa ny zavatra rehetra nitalaho ny famindram-pony sy ny fitantanany ary ny fiarovany. Koa tohizantsika ny vavaka entanin’ny finoana sy ny fanantenana fa i Jesoa Kristy nandresy ny fahafatesana sy ny herin’ny ratsy rehetra dia tsy hamela antsika ho irery. Koa aorian’izao fitsapàna lalovantsika izao dia hibaliaka ny masoandron’ny fiadanana sy ny hasambarana izay nirariany hiainantsika.

Tianay ny maneho etoana ny fiaraha-miory amin’ireo fianakaviana namoy ny havany noho ireo valan’aretina niseho teto amin’ny firenentsika ary manankina ny fanahin’ireo nodimandry eo ampelan-tànan’Andriamanitra.

Mankahery sy mivavaka ho anareo rehetra izay mbola tsaboina mba hahazo fahasitranana. Antoka hiverenan’ny fahasalamana haingana ny fanehoantsika fitiavana ireo marary koa manentana ny mpiara-monina mba tsy hanilika ireo havantsika mitondra ny tsimok’aretina.

Anatin’ny volan’i Masina Maria, mpiaro an’i Madagasikara isika izao. Ankinitsika amin’ny vavaka ataony ny fiainantsika manontolo hahita fahombiazana sy fahasalamana. Tsy ho ela koa ny fankalazana ny fetin’ny Pantekoty, handraisantsika ny afon’ny Fanahy Masina. Koa mamporisika antsika hanao ny vavaka hasivian’andro fiomànana, manomboka ny zoma aorian’ny ankalazàna ny niakaran’i Kristy any an-danitra. Koa hamafiso mandrakariva ny finoana.

« Ray ô, ampio izahay hahatahiry ny fahasoavana nomenao, hahavelona mandrakariva ao aminay ny fanomezan’ny Fanahy Masina !».

Mankahery anareo sy mivavaka ho anareo ary mitso-drano anareo izahay Eveka, Ray amandreninareo.

Natao anio faha 21 mey 2020.

Fankalazana ny Niakaran’i Jesoa Kristy any an-danitra.

Son Éminence le Cardinal Désiré TSARAHAZANA, Arsevekan’i Toamasina, Filohan’ny Fivondronamben’ny Eveka eto Madagasikara

Son Exc. Marie Fabien Mgr RAHARILAMBONIAINA, Evekan’i Morondava, Filoha lefitra

Son Exc. Mgr Jean Claude RANDRIANARISOA, Evekan’i Miarinarivo, Sekretera Jeneraly

Son Exc. Mgr Benjamin Marc RAMAROSON, Arsevekan’Antsiranana, Administrateur apostolique d’Ambanja

Son Exc. Mgr Odon Marie Arsène RAZANAKOLONA, Arsevekan’Antananarivo

Son Exc. Mgr Filgence RABEMAHAFALY, Arsevekan’i Fianarantsoa,

Son Exc. Mgr Fulgence RABEONY, Arsevekan’i Toliary

Son Exc. Mgr Georges Varkey PUTHIYAKULANGARA, Evekan’i Port-Bergé

Son Exc. Mgr Marcellin RANDRIAMAMONJY, Evekan’i Fenoarivo Atsinanana

Son Exc. Mgr Jean de Dieu RAOELISON, Evekan’Ambatondrazaka

Son Exc. Mgr Rosario  VELLA, Evekan’i Moramanga

Son Exc. Mgr Gustavo Bmbin ESPINO, Evekan’i Maintirano, Administrateur Apostolique de Mahajanga

Son Exc. Mgr Philippe,RANAIVOMANANA Evekan’Antsirabe

Son Exc. Mgr Fidelis RAKOTONARIVO, Evekan’Ambositra

Son Exc. Mgr José Alfredo CAIRES DE NOBREGA, Evekan’i Mananjary,

Son Exc. Mgr Fulgence RAZAKARIVONY, Evekan’Ihosy

Son Exc. Mgr Gaetano DI PIERRO, Evekan’i Farafangana

Son Exc. Mgr Zygmunt ROBASZKIEWICZ, Evekan’i Morombe

Son Exc. Mgr Vincent RAKOTOZAFY, Evekan’i Tolagnaro

Son Exc.Mgr Jean Pascal ANDRIANTSOAVINA, Eveka mpanampin’Antananarivo

Son Exc. Mgr Raymond RAZAKARIVONY, Evêque Emérite de Miarinarivo

Son Exc. Mgr Joseph Donald Léo PELLETIER, Évêque Émérite de Morondava

Son Exc. Mgr Michel MALO, Evêque Emérite d’Antsiranana

Son Exc. Mgr Armand TOASY, Evêque Emérite de Port-Bergé

Son Exc. Mgr Antoine SCOPELLITI, Evêque Emérite d’Ambatondrazaka

Rév. Père. Jean Claude RAKOTOARISOA, Administrateur diocésain de Tsiroanomandidy

Vavaka iombonana ho an’ny tsingerin-taona faha-dimin’ny Laudato Si

 

Feno 5 taona ny Laudato Si.

Ankoatry ny vavaka samirery dia hiaraka hanandratra ity vavaka ity isika ny alahady 24 mey amin’ny mitataovovonana.

———–

Ry Andriamanitra tia anay,

Mpahary ny lanitra sy ny tany sy izay rehetra eo aminy,

Nataonao nitovy endrika taminao izahay, ary nataonao ho

mpiandry ny voaharinao sy ny tranobe iombonanay.

Nitso-drano anay ianao tamin’ny nanoloranao ny

masoandro, ny rano sy ny tany miavosa mba hahafahanay mivelona.

 

Sokafy ny fanahinay ary hetseho ny fonay

mba hahafahanay rehetra mikolo ny voahary izay nankininao taminay.

Ampio izahay mba hahatsapa fa tsy anay irery ihany ny tranobe iombonana,

fa ho an’ny taranaka mifandimby ihany koa, ary adidinay  ny miaro azy.

 

Enga anie izahay ho afaka manampy ireo sahirana

mitady sakafo sy loharanon-karena izay ilain’izy ireo.

Mitoera eo amin’ireo fadiranovana amin’izao fotoan-tsarotra izao

indrindra amin’ireo tena mahantra sy marefo.

Afaho amin’ny tahotra sy ny ahiahy ary ny fiolonolonana izahay

ary ovao ho fahatsapana fanantenana ireny

mba hahafahanay rehetra mahalala ny fiovam-po marina.

Ampio izahay mba hahay hamorona sy hifanohana

eo am-piatrehana  ny voka-dratsin’ity valanaretina maneran-tany ity.

 

Omeo anay ny herim-po hanaiky ny fiovana izay ilainay

amin’ny fikatsahanay ny soa iombonana.

Amin’izao fotoana izao indrindra  no tokony hahatsapanay

fa iray izahay rehetra,

amin’ny ezaka hamalianay ny hiakan’ny tany sy ny antsoantson’ny mahantra.

 

Amin’ny anaran’i Kristy Tomponay no anaovanay izany vavaka izany.

 

Amen

Valanaretina Covid 19 : fangatahana amin’i Masina Maria

“Izahay mifefy aminao ry Reny Masin’Andriamanitra”

Amin’izao zava-mitranga mampitaintaina, feno fijaliana sy fanahiana mamely an’izao tontolo izao ankehitriny izao, midodododo any Aminao, Renin’Andriamanitra sy Reninay izahay, ary mitady fialofana eo ambany fiarovanao.

Ry Maria Virjiny, atodiho aminay ny masonao feno indrafo amin’izao iatrehanay ny valan’aretina Coronavirus izao, ary ankaherezo ireo rehetra very hevitra sy mitomany noho ireo havany namoy ny ainy, nalevina amin’ny fomba mandratra fanahy. Tohano ireo velon’ahiahy noho tsy fahafahany mitoetra eo anilan’ireo marary ho fisakanana ny fiparitahan’ny valan’aretina. Omeo fitokiana ireo mitebiteby noho ny ho avy lasa manjavozavo, sy noho ny fiantraikan’izao zava-mitranga izao eo amin’ny toe-karena sy ny asa.

 

Ry Renin’Andriamanitra sady Reninay,

mitalahoa ho anay amin’Andriamanitra, Rain’ny famindrampo,

mba hitsaharan’izao fitsapàna mivaivay izao

ka hiverina ny fara-vodilanitry ny fanantenana sy ny fiadanana.

Tahaka ny nataonao tany Kanà, miresaha amin’i Jesoa Andriamanitra Zanakao, mba hitalaho aminy hankahery ny fianakavian’ireo marary sy ireo nodimandry ary hanokatra ny fon’izy ireo amin’ny fitokiana.

Arovy ireo dokotera sy mpitsabo mpanampy, ireo mpiasan’ny fahasalamana sy ireo mpilatsaka an-tsitra-po, izay lohalaharana amin’izao fotoanan’ny hamehana izao ka manao vy very ny ainy mba hamonjena ny ain’ny hafa. Tantano ny harerahana feno herim-po asehony ary omeo azy ireo ny hery sy halemem-panahy ary ny fahasalamana.

Aoka ianao ho eo anilan’ireo izay manampy andro aman’alina ireo marary sy ireo pretra izay mikatsaka ny hanampy sy hanohana ny rehetra, entanin’ny fiahiana maha mpiandry ondry sy ny firotsahana araka ny Evanjely.

 

Ry Virjiny Masina, hazavao ny sain’ireo lehilahy sy vehivavy mpikaroka ara-tsiansa, mba hahita vahaolana marina handresena ity tsimok’aretina ity.

Ampio ireo tompon’andraikitra ara-panjakana, mba hiasa amim-pahendrena sy fiahiana ary fahafoizana, eo am-pamonjena ireo izay tsy manan-kivelomana sy eo am-pandrafetana vahaolana ara-tsosialy sy ara-toekarena, amim-pahiratan-tsaina sy amim-pitandroana hatrany ny firaisan-kina.

 

Ry Maria masina indrindra, fohàzy ny feon’ny fieritreretana,

ka ireo vola be mikararàna nampiasaina hampitomboana sy hanatsarana ny fitaovam-piadiana anie mba hatokana amin’izay, hampiroboroboana fikarohana mahomby enti-misoroka ny zava-doza tahaka itony, amin’ny ho avy.

 

Ry Maria tianay indrindra,

ampitomboy eo amin’izao tontolo izao, ny fiheveran-tena ho mpikambana amin’ny fianakaviam-be iray, amin’ny fahatsapana ny rohy mampifandray ny rehetra, ka hanosika anay hamonjy ireo fahantràna marobe sy ny toe-javatra iainan’ireo fadiranovana, entanin’ny toe-tsaina mandala ny firahalahiana sy firaisan-kina. Ankaherezo izahay hiorina mafy amin’ny finoana, haharitra amin’ny fanompoana ary hitozo tsy tapaka amin’ny fivavahana.

 

Ry Maria Mpanambitamby ny malahelo,

fihino ireo zanakao rehetra ao anatin’ny fahoriana,

angataho amin’Andriamanitra mba hanampatra ny Tànany mahery

hanafaka anay amin’izao valan’aretina mampivarahontsana izao,

ka mba hiverina amin’ny laoniny ao anatin’ny fitoniana ny fiainanay.

 

Mitoky aminao izahay,

Ianao izay mamirapirapitra eo amin’ny làlanay,

toy ny famantarana ny famonjena sy ny fanantenana,

izany ry be fitiavana, izany ry be famindrampo,

izany ry Maria Virjiny maminay. Amen

Covid-19 : fangatahana amin’i Masina Maria

Ry Maria ô,

Ianao izay mamirapirapitra mandrakariva eo amin’ny làlanay,

toy ny famantarana ny famonjena sy ny fanantenana.

Mitoky aminao, Fahasitranan’ny marary izahay, Ianao ilay niombona tamin’ny fijalian-janakao teo am-pototry ny hazofijaliana, nefa nijoro ho mafy orina hatrany tamin’ny finoana.

Ry Maria, Vonjin’ny vahoaka …, fantatrao izay ilainay, ary azonay antoka fa hotsinjovinao ny hiverenan’ny hafaliana sy ny fety aorian’izao fotoam-pisedràna izao, tahaka ny nataonao tany Kanà any Galilea.

Ampio izahay, ry Renin’ny Fitiavan’Andriamanitra, mba hahaizanay hampifanaraka ny fiainanay amin’ny sitrapon’Andriamanitra sy hanao izay lazain’i Jesoa anay,

Izy ilay nandray tao aminy ny fijalianay sy nibaby ny fahorianay, mba hitondra anay, tamin’ny alalan’ny hazofijaliany, any amin’ny hafalian’ny fitsanganan-ko velona. Amen

Izahay mifefy Aminao ry Reny Masin’Andriamanitra,

aza manary ny fangatahanay amin’ny manjo anay,

fa afaho amin’ny rofy rehetra izahay

ry Virjiny be voninahitra sy be hasoavana.

Kongresy Eokaristika sy fankalazana ny faha100 taona : tsy hotanterahina amin’ity taona ity !

TSATILAKRI !

Indro ampitaina amintsika ny fanapahan-kevitry ny Fivondronam-ben’ny Eveka eto Madagasikara, nampitain’i Mgr Benjamin RAMAROSON, Arsevekan’Antsiranana.

« Tsy hotanterahina amin’ity taona ity ny Kongresy Eokaristika miaraka amin’ny faha-100 taonan’ny FET saika hatao tany Antsiranana. Amin’ny fivoriana manaraka no manapaka izay mety ho tohiny ».

Araka izany àry dia mazava ny fanapahan-kevitr’ireo Eveka Raiamandreny fa tsy ho tanterahina amin’ity taona ity ny Kongresy Eokaristika miaraka amin’ny faha 100 taonan’ny FET saika hotanterahinina any Antsiranana.

Mino sy manantena kosa anefa isika fa tsy havelan’Andriamanitra tsy hotanteraka ny fikasana tsara ao am-pontsika sy ny ezaka rehetra natao hatramin’izay, fa ho tanterahiny amin’ny fotoana efa voatendriny ; ary tsy misaraka amintsika i Masina Maria sy ireo Olomasina Mpiaro ny FET – Md François Xavier sy Mb Terezin’i Jesoa Zazakely – ary ireo Olomasina sy Olontsabatra malagasy.

Noho izany, dia mandray izao toromarika sy fepetra manaraka izao indray isika mandrapahatonga ny fanapahan-kevitra farany avy amin’ireo Eveka Raiamandreny :

Momba ny fisoratana anarana :

 • Foana ny datin’ny fisoratana anarana izay voatondro teo aloha mahakasika ny Kongresy Eokaristika sy ny faha 100 taonan’ny FET saika hatao any Antsiranana.
 • Ho an’izay efa nisoratra any amin’ny Diosezy misy azy avy kosa dia tolo-kevitra no omenay : dia ny hitazonana ny anaran’ireo ankizy izay efa nahavita izany, mba ho fitsinjovana ny fiomanan’izy ireo amin’ny fotoana manaraka. Amin’izay fotoana izay anefa dia hokendrena tsara izay fepetra sy ny fomba hahafahana manatanteraka izany.
 • Tolo-kevitra ihany koa no ataonay ho an’ny Ekipa fototra manana vola tahiry iombonana natokana ho an’ny fihaonana any Antsiranana : azo atao ny mametraka izany any amin’ny Paositra « Tsinjo lavitra » na any amin’ny Caisse d’Epargne na koa amin’ireo Banky afaka ametrahana tahiry ahazoana zana-bola. Efa misy mantsy ireo nahita tombontsoa tamin’izany, ka soa fianatra.
 • Ny saram-pisoratana anarana dia mbola tsy misy fiovana aloha hatreto fa mijanona ho amin’izay efa voatondro teo aloha ihany, araka ny Sampana misy.
 • Hotohizina ny fanentanana ny mpikambana amin’ny fisoratana anarana, satria manantena isika fa tsy maintsy hisy ny Fihaonam-be hanamarihantsika ny Taon-jobily.

Fiomanam-panahy :

 • Iaraha-mahalala fa ao anatin’ny Vavaka hasiviam-bolana isika amin’izao fotoana izao. Hotohizina hatrany io vavaka hasiviam-bolana io mandrapahatongan’ny volana Aogositra mamarana azy.
 • Rehefa vita kosa ny vavaka hasiviam-bolana dia tohizina hatrany ny vavaky ny Taon-jobily noho ny faha 100 taonan’ny FET.

Maneho ny fisaorana sy fankasitrahana antsika tompon’andraikitra rehetra noho ny fahafoizan-tenantsika amin’ny fanabeazana sy fikarakarana ireo zanak’Andriamanitra omeny antsika. Izy Tompo anie hampamokatra hatrany ny asa sy ny fisasarantsika.

Miombom-bavaka hatrany miaraka amin’ireo Olomasina mpiaro antsika. Ho tahian’Andriamanitra daholo.

 

Ny Aomônie Nasiônaly

Odon Honoré ANDRIANARISOA SJ