Hira fanevan’ny JNE : Entanin’ny fiombonana

Indro atolotra antsika ny hira fanevan’ny JNE hatao any Morondava ny 23 – 28 aogositra 2017

Entanin’ny Fiombonana

Zahay ankizy Katolika, maneho hafaliana

Voairaka, hitory Vaovao Mahafaly e

Ireo namanay, izay mbola variana

Tianay mba ho Misionera, hanaraka anay

 

Ianao Jesoa nilaza hoe, avelao ny Ankizy re

Hanatona Ahy… iehehe…hanatona Ahy

 

Entanin’ny fiombonana, isika no Fiangonana

Entanin’ny fifankatiavana,

Jesoa Zoky no fitiavana

Rankizy namako ô, andao hiara-dia

Miaraka amin’ilay Reny Masina Maria

Hanara-dia an’i Kristy

 

‘Zahay ankizy Katolika, maneho fahasahiana

Hijoro hatrany, amin’ny finoanay e

Ho tia vavaka, ho feno Fahendrena

Ho fitaratra hatrany, amin’ny fiainanay

 

Mpanentana: Isika rehetra rehetra miara-dia amin’i Masina Maria Renintsika

Izy no hitondra antsika mankany amin’i Kristy Jesoa (tononina amin’ny feo avo)

 

Daholobe: Ndao e, ndao e, hiara-dia isika e!

Ndao e, ndao e, hiara-dia andao eeeeee!

 

Auteur-compositeur: B-Zara Talenta