Hira faneva fandraisana an’i Papa Fransoa

Mpamafy fiadanana sy fanantenana

 

1- Iraky ny Ray, sady Apôstôlin’i Jesoa,
Dimbin’i Piera, Ianao ry Ray Masinay ô
Vatolampy iorenan’ny Eglizy eto an-tany
Mpitana ny fanalahidin’ny lanitra

Nirahina hitory eran’ny vazan-tany
Hampiray ny andian’ondrin’i Jesoa
Hankahery ireo rahalahy sy anabavy
Hiorina amin’ny finoana an’i Jesoa Kristy

Ray Masina François ô!
Faly izahay mandray anao
Hamafy ao am-ponay ny fiadanana
Fanantenana vaovao no manentana anay
Ka hanorina ny ho avy ao amin’ny Jesoa
Lay taratra sy oha-piainana ho anay

Midera Anao ‘zahay, misaotra re
Mankasitraka Anao ‘zahay Tompo
Fa nanome anay Ray Masina
Mpamafy hafaliana,
Fanantenana sy fiadanana

2- Apôstôly tsy mahalala sasatra
Mivoaka, mitety ireo vazan-tany
Ka manatona ireo eny anjorom-bala
Miaro sy miahy ireo mahantra

Manolo-tanana, hampisokatra ny fo
Mandrava ny rindrin’ny fiolonolonana
Mampiray ny olombelona amin’ny Jesoa
Mpamafy fiadanana sy fanantenana

3- Misaotra Anao ry Ray, Zanaka, Fanahy
Fa notiavinao ity Nosy malalanay
Mandray ny irakao, hampiahavana, hampiray
Ny tananao anie hampiombona azy hatrany

Ry Jesoa fiainanay ô, tolory tanana izahay
Fa manonja ny rano, mahery ny tafiotra
Tsy ho rendrika izahay raha miaraka aminao.
Fa matoky handresy ilay ratsy.