Fanokafana ny taon-jôbily : Vavaka hateloan’andro ho fiomanam-panahy

AFAFI !

Efa antomotra ankehitriny ny fotoan-dehibe hiatrehantsika ny Jobily faha 100 taonan’ny FET eto amin’ny Nosintsika. Tsy ho ela intsony dia higadona ny Alahady 23 Jiona, fankalazana ny Sakramenta Masina, andro hanokafana amin’ny fomba ofisialy ny Taon-jobily. Antenaina fa efa samy vonombonona ny rehetra hiatrika io fotoan-dehibe io.

Ny Lohahevitra na ny teny Fanevan’ny Taon-jobily faha 100 Taona dia :  “Ny Teny tonga Nofo, Nofo tonga Mofo, Mofo zary Aina”.

Ny Tenin’Andriamanitra manentana kosa dia : “Ary ny Teny tonga Nofo, ka niara-nonina tamintsika” (Jo 1, 14a).

Indro àry ny tari-dalana mety hanampy antsika hiatrehana izany :

Vavaka hateloan’andro ho fiomanam-panahy, ny 20, 21, 22 Jiona.

Toy izao ny Lohahevitra isaky ny andro :

 • Andro voalohany :  “Ny Teny tonga Nofo” = Noely

Tenin’Andriamanitra mety hanampy : Joany 1, 1 – 15 : « Ny Teny tonga Nofo »

 • Andro faharoa : “Nofo tonga Mofo” = Eokaristia

Tenin’Andriamanitra :  Mt 26, 26 – 29 : « Jesoa nanorina ny Eokaristia »

 • Andro fahatelo : “Mofo zary Aina” = Paka

Tenin’Andriamanitra :  Lioka 24, 13 – 48 : Ireo mpianatra roalahy tany Emaosy

Misy fomba telo kosa azo isafidianana hanaovana ny vavaka hateloan’andro. Izany dia ho arakaraka ny fahafahana sy ny fananan’ny tsirairay fotoana :

Fomba voalohany :  Natao ho an’ireo afaka hanokana telo andro feno, misy mpitantana.

Amin’izany dia hisy :

 • Fampianarana miainga avy amin’ireo Lohahevitra isaky ny andro voatondro, arahina Fandinihana masina (méditation)
 • Sorona Masina (raha misy Pretra) na fitsaohana ny Sakramenta Masina na adoration
 • Fanaovana miaraka ny Vavaky ny taon-jobily ka faranana amin’ny Rainay sy Arahaba ry Maria ary Voninahitra, fiantsoana an’i Md François Xavier sy Mb Terezin’i Jesoa Zazakely ary ny Fo Masin’i Jesoa…

Fomba faharoa :  Natao ho an’ireo Fiangonana na Ekipa fototra AFAFI-FET afaka hanokana fotoana hiaraha-mivavaka, ora iray ohatra, any am-piangonana na any amin’ny toeram-pivoriana. Ka azo atao toraka izao :

 • Vavaka Fanolorana ny andro
 • Hira fanombohana
 • Vavaka torapo, araka izay anentanan’ny Fanahy
 • Famakiana ny Soratra Masina, araka izay voatondro amin’ny andro diavina mifanaraka amin’ny Lohahevitra
 • Fandinihana masina + hira iray
 • Vavaky ny taon-jobily + Rainay, Arahaba ry Maria, Voninahitra, fiantsoana an’ireo Olomasina Mpiaro sy ny Fo Masin’i Jesoa.

Fomba fahatelo : Ho an’ireo izay tsy afaka hanaraka ny iray amin’ireo roa voalohany.

Mba hanokana 30 mn na ora iray hivavahana samirery. Ka azo atao toraka izao :

 • Famantaran’ny Hazofijaliana
 • Vavaka fanolorana ny andro (miankina amin’ny ora)
 • Vavaka torapo, araka izay itarihan’ny Fanahy Masina anao
 • Famakiana ny Tenin’Andriamanitra, mifanaraka amin’ny andro diavina sy ny Lohahevitra
 • Vavaky ny taon-jobily + Rainay, Arahaba ry Maria, Voninahitra, fiantsoana an’ireo Olomasina Mpiaro sy ny Fo Masin’i Jesoa.

Fanamarihana : Sosokevitra natao hanampy ihany ireo fa azo atao kosa ny manampy araka izay hita fa mety, na koa fomba hafa ankoatra ireo.