Fangatahana ampanaovin’ny Papa Ray Masina – mey 2020

« Mba ho famantarana ny maha mpanompo ny Eglizy anie ny fijoroan’ny Diakra amin’ny fanomezam-pahasoavana hitory ny Tenin’Andriamanitra sy hanompo ny mahantra ».

Ho an’ireo Diakra indray no iompanan’ny fangatahana  anentanan’ny Papa Ray Masina ny vita Batemy rehetra mandritra ny volana Mey, amin’ny vavaka fanolorana ny andro izay atao isan’andro. Ny Diakra izay manana anjara toerana manokana eo amin’ny fandraharahana sy ny fiainam-piangonana, noho izy ao anatin’ny ambaratongan’ny sakramentan’ny Filaharana.

« Amin’ny laharana zandriny eo amin’ny ambaratongam-pitondrana no misy ny Diakra izay « tsy ho an’ny maha-mpisorona tsy akory, fa ho an’ny fanompoana » no ametrahan-tanana aminy » (KFK 1569).

Asongadin’ny fampianaran’ny Eglizy ao amin’ny Katesizin’ny Fiangonana Katolika hatrany fa : « Mandray anjara amin’ny fomba manokana ny Diakra, amin’ny fanirahana an’i Kristy sy amin’ny fahasoavany. Ny sakramentan’ny Filaharana no mampisy marika azy ireo amin’ny fitomboka (“marika”) izay tsy misy afaka manafoana izany, sy mampitovy endrika azy ireo amin’i Kristy izay nanao ny Tenany ho “Diakra”, izany hoe mpanompon’ny rehetra. Azo singanina manokana amin’izany ireto asan’ny Diakra ireto : manampy ny Eveka sy ny Pretra amin’ny fankalazana ny misterin’Andriamanitra, indrindra ny Eokaristia, mizara izany, …  mahafoy tena amin’ny asam-pitiava-namana isan-karazany » (KFK 1570).

Ny lahatenin’ny Eveka amin’ny fanamasinana ho Diakra dia mbola manamafy ny andraikitra masina ankinina amin’izy ireo : « Eo amin’ny toriteny sy eo amin’ny ôtely ary eo amin’ny fiahiana ny ory sy ny mahantra, hanompo ny olona rehetra » araka ny fomba nolovana tamin’ny apostoly. Fanampin’izany, araka ny anirahan’ny Eveka azy, dia adidiny ny mampianatra ny olona mpino, na ny tsy mpino, sy ny mivaofy na manazava ny fampianarana masina

Mpandraharaha voahosotra ho amin’ny lahasa fanompoana ny Fiangonana  àry ny Diakra ; tsy mandray ny fisoronana maha-mpandraharaha voahosotra  izy, kanefa ny fanamasinana dia manome azy anjara raharaha mavesa-danja amin’ny andraiki-panompoana ny Teny, amin’ny fanompoana an’Andriamanitra, amin’ny fitantanana pastôraly ary amin’ ny asa  fanompoana am-pitiavana ny hafa, lahasa izay tsy maintsy tanterahiny eo ambany fahefana maha-mpiandry ondry ny Evekany.

Adidintsika kristianina àry ny mivavaka ho an’ireo Diakra, fa efa  nanome ohatra azy ireo i Kristy ; izany hoe ho tena mpanompo marina tokoa, mpanao raharahan’i Kristy, ilay nilatsaka ho mpanompo teo anivon’ny mpianany ; mba ho tena hanompo am-pitiavana. Sahala amin’ireo nofidin’ny Apostoly fahiny hiandraikitra ny fiahiana ny ory sy ny mahantra, ka ho olona tsara laza, henika ny Fanahy Masina ary feno fahendrena.

Narisoa sj