Fangatahana ampanaovin’ny Papa mandritra ny volana Marsa 2020

« Mba haharitra amin’ny fiainana ny Evanjely sy hihamatotra anie ny fiombonan’ny Eglizy any Chine ».

Mitodika manokana amin’ny Eglizy any Chine ny fangatahana ampanaovin’ny Papa antsika kristianina mandritra ity volana Marsa ity. Ny Eglizy any Chine izay tsy nitsahatra ny nandalo sedra sy fahasahiranana nandritra ny taona maro ka mandraka ankehitriny.

Ara-tantara tokoa manko dia mizara roa miavaka tsara ny Eglizy katôlika any Chine : ny Eglizy ôfisialy sy ny Eglizy miafina na an-tsokosoko izay antsoina ihany koa hoe Eglizy ambanin’ny tany. Ny antsoina hoe Eglizy ôfisialy dia ny Eglizy mifandray mivantana amin’ny Fanjakana Sinoa sy amin’ny antoko kômonista ; amin’ny maha ôfisialy azy dia io Eglizy io ihany no eken’ny fitondram-panjakana hijoro ara-dalàna, ka na dia ireo mpitondra fivavahana ao aminy, toy ny Eveka sy ny Pretra aza, dia miankina amin’ny fanjakana Sinoa ny fijoroany sy ny fankatoavana azy. Azo lazaina fa saika tsy dia misy fifandraisana firy amin’ny Foiben’ny Eglizy any Rôma ity Eglizy ôfisialy ity, na dia ambara ho katolika aza, ary na misy aza izany dia ho voaramason’ny Fanjakana sy ho voafetra ihany. Ny Eglizy miafina na an-tsokosoko kosa dia ny fitambaran’ireo kristianina sy mpitondra fivavahana (Pretra, Eveka…) tsy manaiky ny fangejana sy ny fanenjehana ataon’ny Fanjakana Sinoa, noho izy mitana sy manaraka hatrany ny lovam-panahy ao amin’ny Eglizy katolika, eo ambany fahefan’ny Papa Ray Masina. Azo ambara izany fa raha eo anatrehan’ny Eglizy katolika maneran-tany miombona amin’ny Papa, dia ny Eglizy miafina no ara-dalàna sy miorina kokoa amin’ny maha katolika azy noho izy mandray sy mankato ary mitana ny soridalana apôstôlika avy amin’ny Papa.

Tsy mahagaga raha vitsy ny kristianina any amin’io firenena anisan’ny be mponina indrindra eran-tany io. Tsy mametraka firy ny fivavahana, indrindra ny kristianisma, ho zava-dehibe i Chine. Voafaritry ny lalam-panorenana ny fivavahana any. Anisan’izany, ohatra, ny tsy fahafahana manorina Fiangonana. Mahavoasazy na maha voaheloka ho faty mihitsy aza ny tsy fanarahana ny lalàm-panjakana mikasika ny fivavahana. Izany no antony andrenesantsika amin’ny alalan’ny fampitam-baovao ny fisian’ireo Eveka sy Pretra voaheloka an-tranomaizina, noho ny fanenjehan’ny Fanjakana azy ireo.

Na eo aza anefa izany fisarahan’ny Eglizy any Chine izany dia tsy mitsahatra ny mikatsaka izay hamahana ny olana ho amin’ny fampiraisana tanteraka ny Eglizy eo ambany fahefan’ny Papa, ary tsy ny Papa Fransoa ihany fa hatramin’ireo Papa nifandimby dia samy nitady sy nikatsaka izay ho fampiraisana. Toraka izany koa ireo mpitondra fivavahana any an-toerana, toa an-dry Mgr Jin Luxian, evekan’i Shanghai avy amin’ny Eglizy ofisialy, dia izao no nambarany: “Te-hilaza aho fa iray ihany ny Eglizy Katôlika any Chine. Tsy roa fa iray ihany: rômana, Katôlika ary apôstôlika. Mankato ny Papa daholo isika. Mitovy ny finoantsika rehetra, isika dia Katôlika rômana daholo. Tsy mbola nampianatra ivelan’ny teny finoana izahay”. Noporofoin’ny Papa Fransoa ihany koa, tamin’ny fanasany ireo eveka Sinoa roa lahy handray anjara tamin’ny sinôdan’ny Eveka tamin’ny oktobra 2019 ny maha iray ny Eglizy Katôlika. Toraka izany ihany koa tamin’ny Hafatra apôstôlika nalefan’ny Papa Fransoa ho an’ny mpino Katôlika Sinoa sy ho an’ny Eglizy maneran-tany (26 Septambra 2018), dia mametraka mazava ny fiainana ankafaliana ny Evanjely izay fototry ny fiombonana sy ny maha iray ny Eglizy ao amin’i Kristy ny Papa.

Narisoa SJ