Covid-19 : fangatahana amin’i Masina Maria

Ry Maria ô,

Ianao izay mamirapirapitra mandrakariva eo amin’ny làlanay,

toy ny famantarana ny famonjena sy ny fanantenana.

Mitoky aminao, Fahasitranan’ny marary izahay, Ianao ilay niombona tamin’ny fijalian-janakao teo am-pototry ny hazofijaliana, nefa nijoro ho mafy orina hatrany tamin’ny finoana.

Ry Maria, Vonjin’ny vahoaka …, fantatrao izay ilainay, ary azonay antoka fa hotsinjovinao ny hiverenan’ny hafaliana sy ny fety aorian’izao fotoam-pisedràna izao, tahaka ny nataonao tany Kanà any Galilea.

Ampio izahay, ry Renin’ny Fitiavan’Andriamanitra, mba hahaizanay hampifanaraka ny fiainanay amin’ny sitrapon’Andriamanitra sy hanao izay lazain’i Jesoa anay,

Izy ilay nandray tao aminy ny fijalianay sy nibaby ny fahorianay, mba hitondra anay, tamin’ny alalan’ny hazofijaliany, any amin’ny hafalian’ny fitsanganan-ko velona. Amen

Izahay mifefy Aminao ry Reny Masin’Andriamanitra,

aza manary ny fangatahanay amin’ny manjo anay,

fa afaho amin’ny rofy rehetra izahay

ry Virjiny be voninahitra sy be hasoavana.