Fangatahana ampanaovin’ny Papa Ray Masina – Desambra 2020

Mba hofahanan’ny Tenin’Andriamanitra sy ny fiainam-bavaka anie ny fifandraisantsika manokana amin’i Jesoa Kristy

Aina fototra mampiray antsika amin’i Jesoa Kristy ny Tenin’Andriamanitra sy ny Fivavahana. Ny Tenin’Andriamanitra no anovozan-kery entina manamasina ny fiainana andavan’andro, ny fivavahana kosa no fomba entina maneho sy mandrakitra ao am-po izay voambaran’ny Tenin’Andriamanitra ka ifandraisana tsy tapaka amin’Andriamanitra amin’izay rehetra atao rehefa voatolotra an’Andriamanitra ny andro manontolo.  

Hoy indrindra ny fampianaran’ny Fiangonana ao amin’ny Katesizin’ny Fiangonana Katolika Laharana 2653 : « Ny Fiangonana dia “mamporisika mafy sy amin’ny fomba manokana ny kristianina rehetra (….) hanovo “fahalalana ambony dia ambony momba an’i Jesoa-Kristy”, amin’ny alalan’ny famakiana matetika ny Soratra masina. (…) Kanefa ny vavaka dia tokony hiaraka amin’ny famakiana ny Soratra masina mba hirindran’ny fifanakalozan-kevitra eo amin’Andriamanitra sy ny olombelona, satria « Aminy no ivantanantsika rahefa mivavaka isika, ary Izy no henointsika rahefa mamaky ny teny marin’ny Tompo isika »

Ny vavaka ankaherezin’ny Tenin’Andriamanitra no mampiditra antsika ao anaty sy mampisokatra antsika hanam-pitiavana.

I Mompera Frédéric FORONS Tale Iraisam-pirenen’ny TPPM dia mampahatsiahy ny fampianaran’i Papa Fransoa momba ny fifandraisan’ny vavaka sy ny Iraka sahanin’ny Fiangonana. Asehony mazava tsara fa ny fivavahana sy ny Iraka ataon’ny Fiangonana dia iray tsy mivaky, tsy azo sarahina. Ny Iraka sahanin’ny Fiangonana izay fiahiana ary fanompoana ny olombelona dia tsy ho tontosa raha tsy noho ny herin’ny vavaka. Ilaina, ary manan-danja amin’ny Iraka ataon’ny Fiangonana ny vavaka.

Fa hoy kosa ny Papa Fransoa manentana sy mamporisika antsika hanana fiainam-bavaka anaty: « Ny fivavahana no ivon’ny Iraka tontosain’ny Eglizy. Ny Vavaka no fanalahidy ahafahantsika miditra amin’ny dinika, amin’ny resaka iarahana amin’ny Ray, toy ny nataon’i Jesoa. Isaky ny mamaky sombiny kely amin’ny Evanjely isika, dia mihaino an’i Jesoa izay miresaka amintsika. Miresaka amin’i Jesoa isika. Mihaino an’i Jesoa sy mamaly Azy. Vavaka izany. Manova ny zava-misy eo amin’ny fiainatsika ny vavaka. Ary manova ny fontsika. Ny vavaka manova zavatra. Betsaka ny zavatra azontsika atao, nefa raha tsy misy ny vavaka, tsy mandeha izany ho zary miasa foana. Mivavaha mba hovelomin’ny Tenin’Andriamanitra sy ny fiainam-bavaka ny fifandraisantsika manokana amin’i Jesoa Kristy. Ao anaty fahanginana, samia mivavaka ao am-pony avy ».

Narisoa SJ

Fangatahana ampanaovin’ny Papa Ray Masina – Novambra 2020

Mba hanasoa ny fiainan’ny olombelona anie ny fandrosoan’ny siansa sy ny teknika

Hanasoa anie ny siansa sy teknika
Mba hanasoa anie ny fandrosoan’ny siansa sy teknika

Eto am-piandohana dia tsara ny ahalalantsika fa somary natao mahitsy kokoa sy namboarina ny dikan-teny nampiasaina mba ho mora ho an’ny sarambabem-bahoaka ny hahazo izay tian’ny fangatahana hambara, ka nampiasantsika ny teny hoe : siansa sy teknika. Fa raha ny teny na ny voambolana nampiasain’ny Papa kosa dia ny hoe « robotique » sy « intelligence artificielle ». Ny « robot » dia fantatsika fa fitaovana harifomba misolo ny olombelona amin’ny asa ataony ; ny hoe « intelligence artficiellle » indray angamba dia azontsika adika hoe faharanitan-tsaina artifisialy, izany hoe ireny fitaovana manaraka ny teknolojia moderna ireny dia heverina ho toy ny hoe mandinika sy misaina na dia ny herin-tsaina sy ny fahaizan’ombelona aza no mibaiko sy mifehy azy.

Ny dikan-teny na voambolana nampiasaintsika dia notsorina hoe : siansa sy teknika. Ka eto amin’ity fanazavana ity àry dia hampiasaintsika daholo ireo voambolana ireo hahafahantsika mahazo ny hevitry ny fangatahana.

Iarahantsika mahita sy mahalala ankehitriny fa mihazakazaka tokoa ny fandrosoana ara-tsiansa sy teknika vokatry ny fikarohana sy ny asan’ny sain’ny olombelona.  Voaporofo izany amin’ny alalan’ireo teknolojia moderna avo lenta isankarazany hita etsy sy eroa. Toa milaza ihany koa anefa izany fa tsy afa-miala sy misaraka amin’izy ireny intsony isika amin’izao vanim-potoan’ny fanatontoloana izao.  

Raha ny laha-teny nataon’ny Papa Fransoa tamin’ny fivoriam-ben’ireo akademia pontifikaly momba ny aina, tamin’ny 25 Febroary 2019, dia milaza izy « fa ilaina ny fampiasana ny faharanitan-tsaina artifisialy mbamin’ny robot sy ny fanavaozana ara-teknolojia hafa, mba hanomezana anjara biriky amin’ny fiahiana ny fiainan’ny zanak’olombelona sy ho fiarovana ny Tranobe iombonana, fa tsy ny mifanohitra amin’izany tsy akory, izay indrisy fa manapotika ny tontolo manodidina ny sasany amin’izy ireny. Ny fahamendrehana nomen’Andriamanitra ny olombelona no tsy maintsy ho lohalaharana mandrakariva amin’ny fandinihana sy ny asa fikarohana rehetra atao ».

Marihina fa na dia azo antoka fa mandaitra sy mandroso aza ny siansa sy ny teknika, dia mety hampidi-doza sy hamitaka ihany koa. Ny fampiasana fitaovana arifomba, toy ny « robot » ohatra, dia mahasoa sy ahitana vokatra maro, saingy manalavitra ny zon’olombelona manana fahalalana sy fifehezana hanao zavatra. Izany indrindra no mahatonga azy ireny hanjary hampididoza eo amin’ny fiaraha-monina.

« Eto, hoy ny Papa Fransoa, dia tokony hazava tsara amintsika izay tian-kambara, amin’ny alalan’ny faharanitan-tsaintsika olombelona, ny fahatsiarovan-tena, ny fihetseham-po ; fa ireo fitaovana artifisialy izay manahaka ny fahaizan’ny olombelona dia tsy manana ny soatoavina maha-olona. Noho izany , hoy hatrany izy, dia tokony hisy ny lalàna mifehy ny fampiasana azy ireny sy ny fikarohana atao, mankany amin’ny fifandraisana mahomby sy mampiorina ny fiainan’ny zanak’olombelona ».

Miely sy miparitaka eran’izao tontolo izao tokoa izy ireny ankehitriny ary manova tanteraka ny toe-javatra iainantsika. Raha haintsika koa anefa ny mampiasa sy mampifanaraka azy ireny amin’ny fikajiana ny maha olona sy ny tontolo manodidina, dia ho afaka hanome taratra ny soatoavina ny olona tsirairay sy maha zanak’Andriamanitra antsika.

Andriamanitra dia nahary ny olombelona hitovy endrika aminy, hifanahaka aminy. Toa azy dia manana fahafahana hamorona ihany koa isika. Raha hadinointsika kosa anefa  fa zavaboarin’Andriamanitra isika, ka tsy miraharaha io fifandraisana fototra Aminy io, dia maty isika.  Tsy ny asantsika akory na ny famoronana ataontsika no mamelona antsika fa ny firaisantsika sy ny fifandraisantsika amin’Andriamanitra. Ny hatsarana sy ny hery aman-tanjak’ireo famoronana vokatry ny sain’olombelona dia tena fakam-panahy manaitra sy mahavariana tokoa. Hitantsika, ary fantatsika avy amin’ny zavatra iainantsika andavan’andro anefa, fa ny vokatry ny famoronana avy amin’ny fandrosoan’ny siansa sy teknika dia azo ampiasaina amin’ny tsara na amin’ny ratsy. Manamarina tanteraka izany ny fangatahana anentanan’ny Papa antsika amin’ity volana ity:  » Mba hanasoa ny fiainan’ny olombelona anie ny fandrosoan’ny siansa sy ny teknika » .

“Makà tahaka ahy toy ny akako tahaka an’i Kristy”

AFAFI,

Amin’izao fankalazana ny fetin’i Mb Terezin’i Jesoa Zazakely izao dia mikarakara fifaninanana « Makà tahaka ahy » ao amin’ny Pejy Facebook AFAFI-FET Madagasikara APMEJ Madagascar  ny Foibe Nasionalin’ny AFAFI – FET.

Toy izao àry ny mombamomba izany 

Lohahevitra: “Makà tahaka ahy toy ny akako tahaka an’i Kristy” 1 Korintiana 11, 1

                               Izany hoe maka tahaka an’i Mb Terezin’i Jesoa Zazakely amin’ny alalan’ny endrika sy ny fitafy kanefa misy dingana arahina ao anatin’izany. Marihina fa azo atao daholo na i Mb Terezy fony fahazaza  sy tanora na izy efa niditra any amin’ny fikambanan-drelijiozy, fa ny zava-dehibe dia ny fitoviana ary izay endrika safidiana amin’ny dingana voalohany ihany no tohizina aseho amin’ny dingana faharoa sy fahatelo

Toy izao àry no fizotry ny fifaninanana :

Mpandray anjara: 

 • Ireo AFAFI-FET vehivavy rehetra manerana ny Nosy
 • Taona : tsy voafetra

Fepetra:

 • Alefa “message privé” manomboka ny 01 ka hatramin’ny 26 Oktobra 2020 amin’ny pejy Foibe Nasionaly ny vidéo rehetra (atao vidéo karazany 3 samihafa araka ireo Dingana 3 voatondro eo ambany) miaraka amin’ny anarana sy fanampin’ny mpandray anjara, ny sampana misy anao ary ny Paroasy sy Diosezy niaviana.
 • Ny Foibe Nasionaly ihany no manao ny publication fa azontsika “partagé”na
 • Izay mamoaka ny vidéo mialoha dia tsy voaray avy hatrany.

Dingana

DINGANA hanaovana ny vidéoZAVATRA HASEHO amin’ny alalan’ny vidéo
Dingana IEndrika sy fitafy maneho an’i Mb Terezin’i Jesoa zazakely miaraka amin’ny teny kely maneho ny fiarahaban’ny FET : AFAFI-FET na Tsatilakri – Midamikri.
Dingana IIEndrika sy fitafy ary manao ity tononkalon’i Mb Terezin’i Jesoa Zazakely ity

Jesoa…
O r’ilay Tsitoha Ianao dia ampy ahy,
Ny fitiavanao, indro fa manaraka ahy
Aminao indrindra, tsapako avokoa !
Izao rehetra izao… Eny azoko ny ilaiko (…)
Ato anatiko ato,
Ilay fonao sarobidy
Sy ilay endrikao toa volamena
Tsy misy maha-ory ahy
O, tiako indrindra ianao !
Jesoa !
Dingana IIIEndrika sy fitafy miaraka amin’ny famintinana sombin-tantara kelin’i Mb Terezin’i Jesoa Zazakely araka izay tiany hanehoana azy fa tsy mihoatra ny 3 minitra

Fomba fitsarana ny fifaninanana

 • Alefan’ny Foibe Nasionaly ny vidéo Dingana telo karazany araka ireo tetiandro  eo ambany ireo. Marihina fa izay tafiakatra no miseho amin’ny dingana manaraka.
 • Amin’ny alalan’ny j’aime na j’adore no hitsarana ny fifaninanana.
 • Ny 60 isan-jato avy amin’ny mpijery ary ny 40 isan-jato avy aty amin’ny Foibe Nasionaly
 • Fifanintsanana Dingana 1 : izay 10 tsara indrindra no tafiakatra amin’ny Dingana faharoa
 • Fifanintsanana Dingana 2 : izay 5 tsara indrindra no tafiakatra amin’ny Dingana faha 3

Toy izao ny tetiandro handefasan’ny Foibe Nasionaly ny fifaninanana ato amin’ny Pejy

DatyHetsika
01 oktobra – 26 OktobraFandefasan’ny mpandray anjara ny raki-tsary rehetra aty amin’ny Foibe Nasionaly
27 Oktobra – 02 NovambraFifanintsanana dingana voalohany
04 NovambraFamoahana valin’ny lalao dingana voalohany
05 – 11 NovambraFifanintsanana dingana faharoa
13 NovambraFamoahana valin’ny lalao dingana faharoa
14 – 20 novambraFifanintsanana dingana fahatelo
22 NovambraFamoahana ny valin’ny fifaninanana

LOKA : Mahazo loka miavaka ireo mpandresy telo voalohany

1- Fahafahana misafidy fitaovana ato amin’ny Foibe Nasionaly mitentina 60000 Ariary miaraka amin’ny loka « surprise »

2- Fahafahana misafidy fitaovana ato amin’ny Foibe Nasionaly mitentina 30000 Ariary miaraka amin’ny loka « surprise »

3- Fahafahana misafidy fitaovana ato amin’ny Foibe Nasionaly mitentina 20000 Ariary miaraka amin’ny loka « surprise »

Fanamarihana :

 • Ny « vidéo » rehetra dia mijanona ho fananan’ny Foibe Nasionaly avokoa ary azony ampiasaina araka izay ilainy azy
 • Tsy voatery ilay mpandray anjara no mandefa ny vidéo fa izay olona manao Facebook ka afaka mandefa izany ao amin’ny MP fa manaraka tsara ny toromarika voalaza.
 • Raha mila fanazavana fanampiny dia azontsika atao ny miantso mivantana aty amin’ny Foibe Nasionaly ny Talata hatramin’ny Zoma Maraina : 9h-11h ; Tolakandro : 14h – 16h
 • Ho avy tsy ho ela ny anjaranareo lehilahy amin’ny fetin’i Md Fransoa Xavier ka izao dia efa afaka miomankomana

Dia manantena ny fandraisantsika rehetra anjara.

Afitema

Ny Foibe Nasionaly

Fangatahana ampanaovin’ny Papa Ray Masina – oktobra 2020

Mba ho afaka mandray anjara bebe kokoa amin’ny fitantanana ny Eglizy anie ny lahika, indrindra ny vehivavy noho ny hasin’ny batemy.

Vao tsy ela akory fa tamin’ny Alahady 27 septambra teo isika no nankalaza ny andron’ny Lahika maneran-tany ato anatin’ny Eglizy katolika, izay anentanana sy ampahatsiarovana isan-taona ny adidy aman’andraikatra manandrify ny lahika amin’ny fitoriana ny Vaovao Mahafaly. Mandritra izao volana oktobra izao àry dia mitodika bebe kokoa amin’ izay fandraisana andraikitry ny lahika eo amin’ny sehatry ny fitantanana ny Eglizy izay ny fangatahana  ampanaovin’ny Papa ao amin’ny Tambajotram-pivavahany amin’ny vavaka Fanolorana ny andro. Izao volana oktobra izao rahateo dia volana natokana ho an’ny misiona isan-taona, ka mandrisika sy manentana ny vita batemy rehetra hitozo amin’ny asa sy ny fitoriana mifandraika amin’ny maha kristianina.

Araka ny fampianaran’ny Eglizy ao amin’ny konsily Vatikana II, dia « tsy azo foanana ao amin’ny Eglizy ny asa famonjena ataon’ny kristianina lahika, fa avy amin’ny fiantsoan’Andriamanitra maha kristianina azy ». Hita mazava ao amin’ny Soratra Masina (jereo Asa 11, 19-21 ; Ro 16, 1-16) fa efa hatramin’ny fiandohan’ny Eglizy ny kristianina lahika no nikatroka an-tsitrapo tamin’ny fitoriana ny Vaovao Mahafaly amin’ny fanaovana asam-pamonjena ary nahavokatra be tokoa. Nisy tamin’izy ireny vehivavy tsara laza sady masim-piainana, toa an-dry Dorkasy sy ry Prisila. Tsy latsa-danja noho ny tamin’izany no ilàna ny zotom-pon’ny kristianina lahika amin’izao androntsika izao, fa ny zava-mitranga ankehitriny dia vao mainka aza mitaky fijoroana sy fandraisana andraikitra misimisy kokoa, tsy eo anivon’ny fiaraha-monina na ny Firenena ihany fa eo amin’ny fitantanana ny fiainam-piangonana ihany koa. Ny lahika rahateo no azo lazaina ho taninketsan’ny fiantsoan’Andriamanitra ; ka na pretra na  relijiozy dia samy avy ao amin’ny kristianina lahika avokoa no nipoirana sy niandohana.  

Fanampin’izany, amin’ny faritra na diosezy maro dia mbola vitsy ny Pretra, ka raha tsy misy ny asa ataon’ny lahika, dia sarotra amin’ny Fiangonana no hijoro sy hiasa. Amin’ny Fiangonana maro aza, ankehitriny, dia tena mirotsaka an-tsehatra mihitsy ny vehivavy amin’ny fitantanana ny Fiangonana, toy ny katesista an-tsitrapo izany, mpitarika APV, mpampianatra katesizy, mpitarika Fikambanana Masina. Raha tsy hijery afa tsy ny eto amintsika eto Madagasikara, ohatra, dia saika ny vehivavy aza ankehitriny no maro an’isa amin’ny fandraisana andraikitra ao am-piangonana.

Ny Konsily Vatikana II ihany no milaza fa « manana anjara amin’ny raharaha nanirahana ny Eglizy ny kristianina lahika. Ny asam-pamonjena ataon’ny lahika dia ny hanitatra ny fanjakan’Andriamanitra sy handavorary ny olombelona » (Sori-dalana momba ny asam-pamonjena ataon’ny Lahika). Fa ny kristianina lahika, noho ny Batemy noraisiny, dia nomena anjara amin’ny maha-mpisorona sy mpaminany ary mpanjaka an’i Kristy, ka miantsoroka ny tandrify azy amin’ny raharaha nanirahana ny vahoakan’Andriamanitra manontolo, ao amin’ny Eglizy sy eo amin’izao tontolo izao.

Iray amin’ireo fanamby lehibe atrehin’ny Eglizy amin’izao fotoana izao ny fanentanana sy ny fampaherezana ny mpino vita batemy ny fampandraisan’ny tsirairay andraikitra  amin’ny iraka tontosain’ny Eglizy. Fa hoy ny Papa Fransoa : « Ny hoavin’ny Fiangonana, manoloana izao fiaraha-monina miovaova haingana izao, dia mitaky fandraisana andraikitra mavitrika kokoa avy amin’ny Lahika ».

Fa manamafy ny andraikitra manandrify ny vehivavy amin’ny fitantanana ny Fiangonana ihany koa ny anjara toeran’i Masina Maria tao amin’ny tantaram-panavotana. Hita miharihary izany tamin’ny fanekeny ny sitrapon’Andriamanitra ka nahatanteraka ny fanavotana antsika olombelona : « Inty aho ankizivavin’ny Tompo, anie hotanteraka aminko araka ny teninao » (Lioka 1, 26-28).  Toraka izany koa ny fanelanelanana nataon’i Masina Maria tamin’i Jesoa, tao amin’ny fampakaram-bady tany Kanà, ka nahitany izay tsy ampy tao amin’ny fampakarana. Ary mbola itarafantsika izany koa ny fanankinan’i Jesoa ny Fiangonana tamin’i Masina Maria teo am-pototry ny hazofijaliana, ny fiaraha-mivavaka sy mivory tamin’ny Fiangonana voalohany ka nandraisan’izy ireo ny Fanahy Masina. Toa milaza izany rehetra izany fa mahita lafin-javatra amin’ny antsipiriany amin’izay tsy ampy sy mahasoa amin’ny fitantanana ny vehivavy, tsy ao an-tokatrano ihany fa ao amin’ny Fiangonana Fianakavian’Andriamanitra mihitsy. Koa mazava ny fangatahana anentanan’ny Papa antsika amin’ny fandraisana andraikitry ny lahika eo anivon’ny Fiangonana, indrindra fa ny vehivavy.

Narisoa sj

LOHATAONAN’NY FAHARIANA 2020 : Mandray anjara mavitrika isika !

Ny 01 Septambra ka hatramin’ny 04 Oktobra 2020 dia manasa antsika ny Papa Fransoa hiaina vanim-potoana iray atao hoe « SAISON DE LA CREATION » LOHATAONAN’NY FAHARIANA.

Kristianina aman-tapitrisany no efa mankalaza io iray volana io isan-taona , koa ankehitriny dia manasa antsika ny Papa Ray Masina handray anjara amin’izany fankalazana izany, hanohina ny antsony ka hanao hetsika araka izay sahaza antsika.

Ny Vovonam-pirenena katolikan’ny tanora, ny fikambanana MAHATSANGY ary miaraka amin’ireo mpiara-miasa dia manentana ny tanora sy ny olon-drehatra hanao hetsika mifanaraka amin’izany fankalazana izany.

Ireto ny hetsika hanasana antsika :

Vavaka

>>> Lohataonan’ny fahariana – 2020

Sorona Masina

>>> Nanolotra vakiteny sy lohahevitra maro ny Papa Fransoa

Famelabelaran-kevitra

>>> Efa nanomboka ny zoma 04 septambra ny fifampizaràna ao am Zoom

Fifaninanana ara-kolontsaina

>>> Hira, tononkalo na dihy mikasika ny tontolo iainana

Fampirantiana 2.0

>>> Ifampizarao am hafa ny tetikasanao

Jereo ato amin’ity tahirinkevitra ity ny antsipiriany !

LOHATAONAN’NY FAHARIANA 2020 – Vavaka iombonana amin’ny Papa François

Ry Ray Mpahary ny aina ô,

Noho ny Teninao, dia rako-java-maniry mamokatra izay misy voa afafy sy hazo fihinam-boa isan-karazany ny Tany. Nomenao hamelona ny aina ny renirano, ny havoana, ny harena an-kibon’ny tany, ny ranomasina sy ny ala. Miandrandra Anao ny manan’aina rehetra, manantena ny fitsimbinanao hanome izay ilainy isan’andro. Namelona ny aina hatrany ny Tany. Satria nosokafanao ny tànanao mba hanome sakafo ara-potoana ny zava-boahary, mitety ny andro sy ny vanim-potoana mifandimby omban’ny fihavaozana sy ny fivoaran’ny arin-tànanao.

Nomenao andro hitsaharana izahay, noho ny fahendrenao tsy hay lazaina. Fotoana notsofinao rano mba hialanay sasatra sy hankasitrahanay ny soa rehetra natolotrao, fotoana hahafahanay miala amin’ny gejan’ny fanjifàna tsy mahay mionona, fotoana hahafahan’ny tany sy ny voahary rehetra miala amin’ny vesatry ny asa famokarana tafahoatra mandreraka azy. Ankehitriny anefa, indrisy fa mampitondra faisana ny tany, hizaka ny tsy eran’ny ainy, ny fomba fiainanay. Manimba ny tontolo iainanay ny tsy fiononana hanaiky ny rindram-pivelaran’ny zava-boahary sy ny famokarana ombam-panjifàna mihoa-pampana. Ripaka ny ala, mihamanify ny sosona ôzônina eny amin’ny habakabaka, mihasimba ny tany volena, zary efitra, voapoizina ny ranomasina, mihamahery ny rivo-doza. Tsy nomenay andro hitsaharany ny tany, hany ka mitroatra mba hihavaozany, hakany aina vao.

Amin’izao “Lohataonan’nyFahariana” izao, ry Ray Mpahary, mitalaho aminao izahay, herezo hanaja ny andro fitsaharana mba hahasoa ny tany nomenao anay. Amafiso ny finoana sy ny fitokianay ny fitsimbinanao. Ampio izahay mba hahay hifampizara ny soa noraisinay avy aminao. Ampianaro hahalala onona. Ary mankalaza ny jobily ho an’ny tany izahay izao, ka mba iraho ny Fanahinao Masina hanavao ny endriky ny zava-boahary.

Amin’ny alalan’i Jesoa Kristy, ilay tonga hitory ny Vaovao Mahafaly amin’ny voahary tontolo, no angatahanay izany.
Amen.

Dikateny : 
Mgr. Jean Pascal ANDRIANTSOAVINA

Fangatahana ampanaovin’ny Papa Ray Masina – septambra 2020

Mba tsy horobaina ny harena voajanahary ary hozaraina am-pahamarinana sy am-panajana.

Taona vitsivitsy lasa izay no nanoratan’ny Papa Fransoa ilay ansiklika malaza mitondra ny Lohateny hoe : « Laudato Si », anentanany indrindra ny olona rehetra tsy ankanavaka amin’ny fiarovana ny Tranobe iombonana, izay tsy inona akory fa ity tany be nametrahan’Andriamanitra antsika ity. Ankoatra ny fahalotoan’ny tontolo manodidina sy ny rivotra iainana mantsy dia betsaka tokoa ny famotehana na ny fandringanana tsy am-piheverana na tsy amin’antony ny harena voajanahary nomen’ilay nahary.

Tsy mitsahatra hatrany ny Papa amin’ny lahateny sy ny fampianarana ataony manentana sy manohina ny olona amin’ny fikajiana sy ny fitandrovana ny Tranobe iombonana sy izay rehetra misy eo aminy. Raha tsy hijery, ohatra isika, afatsy ny hafatra sy ny fampianarana nataony ho an’ny vahoaka Malagasy tamin’ny famangiany teto Madagasikara herintaona lasa izay : Nahatalanjona ny Papa Fransoa ny hatsaràny sy ny harena voajanahary misy eto amintsika, ka nolazainy fa manome lanja an’ilay “fanahy maha-malagasy”, hoy indrindra izy tamin’izany  « Ity Nosin’i Madagasikara tsara tarehy ity dia manankarena amin’ny zava-manan’aina maro karazana, ny zava-maniry sy ny biby, ary izany harena izany anefa dia tandindomin-doza vokatry ny faharavan’ny ala efa tafahoatra noho ny tombon-tsoan’ny olom-bitsy… Ireo zava-manan’aina maro karazana na ny zava-maniry na ny biby dia tandindomin-doza noho ny fanaovana asa antsokosoko sy ny fanondranana any ivelany tsy ara-dalàna ». (Lahateny tamin’ireo mpitondra fanjakana sy socitété civile, mbamin’ny masoivoho teny Iavoloha).

Inona anefa no zava-misy hita taratra ankehitriny? Tsy ny eto amin’ny Nosintsika ihany fa saika maneran-tany mihitsy. Toa tsy raharahaina mihitsy ny fifandraisana amin’ny zavaboaary. Miharihary ny fandrobana tsy am-piheverana ny harena voajanahary na ambonin’ny tany na an-kibon’ny tany… Tsy fizakana intsony no atao fa fanjakazakana. Eo anivona tontolo feno hakiviana izao tontolo izao. Mijaly noho ny hetraketrak’ireo matanjaka ny madinika sy ny marefo, angalarina ireo harena voajanahary, miteraka alahelo sy fitokana-monina izany.

Ary dia mbola ny Papa Fransoa ihany no manome vahaolana ho antsika ny amin’izany : « Noho izany dia zava-dehibe tokoa ny mamorona asa sy fihariana ahazoam-bola izay manaja ny tontolo iainana sy manampy ny olona hiala amin’ny fahantrana. Raha lazaina amin’ny teny hafa, tsy hisy ny tena fijery ekolôjika marina na asa mivaingana amin’ny fiarovana ny tontolo iainana raha tsy ampidirina ao ny rariny sy hitsiny ara-tsosialy izay manome ny zo amin’ny fampiasàna iombonana ny haren’ny tany amin’ny taranaka ankehitriny sy amin’ireo taranaka any aoriana ».

Ny Katesizn’ny Fiangonana Katolika, ao amiin’ny laharana faha 2402, izay mandray ny voalazan’ny Konsily Vatikana II, ao amin’ny Foto-pampianarana momba ny Fiangonana manoloana ny Andro Ankehitriny, dia maneho mazava amin’ny fampianarana ataony mahakasika indrindra « Ny anjara voatokana ho an’ny daholobe momba ny fananana sy ny anjara fananana ho an’ny tena manokana », manao hoe : « Efa hatrany am-piandohana Andriamanitra no nanankina ny tany sy ireo harena manontolo ao aminy amin’ny fitantanana iombonan’ny olombelona, mba hokarakarainy, hanjakany amin’ny alalan’ny asany ary hifaliany amin’ny vokatra avy aminy. Natao ho an’ny taranak’olombelona rehetra ny soa aman-karena amin’ny zavaboary. Nozarazaraina ho an’ny olombelona anefa ny tany mba hiantohana ny fiadanam-piainan’izy ireo, iatrehana ny tsy fisiana sy ny fanaovana herisetra. Ara-dalàna ny fakana fananana ho an’ny tena mba hiarovana ny fahafahana sy ny fahamendrehan’ny olona, mba hanampiana ny tsirairay hisahana an’izay tena ilainy indrindra sy amin’ny ilain’ireo izay ananany adidy… Ny anjara voatokana ho an’ny daholobe momba ny fananana, dia mijanona ho fototra, na dia takìn’ny fampandrosoana ny soa iombonana aza ny fanajana ny fananana manokana sy ny zony ary ny fampiasana azy.»

Araka izany àry, dia mazava ny fanentanan’ny Papa antsika mandritra izao volana septambra izao, ny amin’ny fanajana ny harena voajanahary sy ny fitsinjarana azy am-pahamarinana sy ara-drariny.

AFAFI – FET : ndao hivory isaky ny alahady tolakandro ao amin’ny FB !

TSATILAKRI !

Iarahantsika mahalala ny zava-misy amin’izao fotoana izao. Isan’ireo hetsika tsy azo natao intsony ny fivoriana mamintsika AFAFI-FET noho ny COVID 19.

Soa fa teo ny fitaovam-pifandraisana vaovao ahafahantsika miombom-bavaka. Nitombo ny SMS sy ny antso ary mafana ny fifampizaràna ao am FB.

Ho fanamafisana ny fiombonantsika dia nanokatra pejy vaovao ny Foibe nasiônaly : AFAFI FET Madagasikara – AP MEJ Madagascar

Ankoatry ny vaovao sy ny fanentanana maro isan-karazany dia fanamby napetraka ihany koa ny fivoriana isaky ny alahady tolankandro. Nosantarina ny 2 aogositra teo izany.

>>> Fivoriana AFAFI- FET 02 aogositra

Amin’ny alahady 09 aogositra indray ny fotoana manaraka !

Antsika rehetra io pejy io, isaorana mialoha ny fizaràna sy ny hevitra entina manatsara azy.

AFITEMA

Vavaka hasiviam-bolana : Fiomanam-panahy mandritra ny volana Aogositra 2020

 • Hira fanombohana : raha misy fivoriana
 • Vavaka Fanolorana ny andro : « Mba ho an’ireo rehetra miasa sy mivelona amin’ny ranomasina, anisan’izany ny tantsambo, ny mpanjono sy ny fianakaviany ».
 • Vavaka torapo, araka izay anentanan’ny Fanahy
 • Famakiana sy fandinihana  ny Lohahevitry ny volana diavina (Aogositra)
 • Vavaky ny Taon-jobily + Rainay, Arahaba ry Maria, Voninahitra, fiantsoana an’ireo Olomasina Mpiaro sy ny Fo Masin’i Jesoa. (Izay tsy manana ny vavaky ny Taon-jobily dia hanao Toko Sapile).

>>>>> Ndao hiaraka-hivavaka

Lohahevitra volana Aogositra (Dingana faha sivy amin’ny Lalan’ny Fo) :

Tambajòtram-pivavahana maneran-tany sy tambajotram-panompoana mitsinjo ny filàn’ny taranak’olombelona

Ny Aina ny Fivavahana dia Tambajotram-pivavahana maneran-tany andraisana an-tànana ireo fanamby atrehin’ny taranak’olombelona sy ny asa anirahana ny Eglizy. Hitantsika ao amin’ireo fangatahana isam-bolana ampanaovin’ny Papa ireo fanamby ireo, fangatahana maneho ny fiahiany an’izao tontolo izao sy ny Eglizy ankehitriny, ka tokony hitari-dàlana ny fivavahantsika sy ny asa ataontsika mandritra ilay volana voatondro.

Ity Tambajotra ity dia ikambanan’ireo izay vonona hiara-miasa amin’ny fanatontosana ny asa nanirahana an’i Kristy Nitsangan-ko velona, eo anivon’ny toe-javatra iainany sy ny seha-piainany avy. Ny antso ho amin’ny fanatontosana ny Iraka, no afo mahatonga antsika ho Apôstôly, nirahina avy ao am-pon’ny Ray mba ho tonga ao amin’ny fon’izao tontolo izao. «Nony afaka izany dia nifidy roa amby fitopolo lahy hafa koa ny Tompo ka naniraka azy tsiroaroa hialoha azy, any amin’ny tanàna sy ny tany rehetra izay efa halehany» (Lk 10,1). Ny fandraisantsika anjara amin’io Tambajotram-Pivavahan’ny Papa Maneran-tany io no mahatonga antsika ho Iraka sy Vavolombelona ary Endrik’i Kristy eo amin’ny fiainantsika manontolo mihitsy. Iraka hitondra ny Teniny eo amin’izao tontolo izao. « Ho aminareo anie ny fiadanana! Tahaka ny nanirahan’ny Raiko ahy no anirahako anareo koa». (Jo 20,21)

Asaina ho ao amin’io Tambajotra io, voalohany indrindra, ny katôlika rehetra avy amin’ny firenena sy kolontsaina samihafa, avy amina fianakaviana sy fikambanana masina samihafa. Miasa ho fitandroana ny firaisan’ny Eglizy ao amin’ny hareny sy ny mampiavaka azy ny Tambajotram-Pivavahan’ny Papa Maneran-tany. « Ary ianareo koa dia mirafeta eo amboniny, toy ny vato velona, mba hitsangana ho tempoly ara-panahy, ho mpisorona masina ka hanolotra fanati-panahy ankasitrahin’ Andriamanitra, amin’ny alalan’i Jesoa Kristy». (1Pi 2,5)

Asaina handray anjara ao amin’io Tambajotra io ihany koa, araka ny fombany manokana, ny hafa : ireo fanamby voatanisa ao amin’ny Fangatahana ampanaovin’ny Papa dia mitarika antsika hiara-miasa amin’ireo kristianina hafa sy amin’ireo olona fatra-pikatsaka fiadanana sy firahalahiana eo anivon’izao tontolo izao.

>>>>> Ndao hiaraka-hivavaka

Fangatahana ampanaovin’ny Papa Ray Masina – aogositra 2020

Ho an’ireo rehetra miasa sy mivelona amin’ny ranomasina, anisan’izany ny tantsambo, ny mpanjono sy ny fianakaviany

Toy ny fanaony isan-taona, dia manoratra hafatra ho an’ireo mpino katolika miasa amin’ny sambo sy mivelona amin’ny ranomasina ny Papa Fransoa, mba ho fankaherezana sy ho fanampiana azy ireo ara-torohevitra. Tsy vitsy tamin’ireo tantsambo sy mpiantsehatra amin’ny ranomasina tokoa mantsy no voatery nandao ny asany noho ny fihanaky ny valan’aretina corona virus. Teo anatrehan’izany dia nankahery sy nisaotra azy ireny tamin’ny alalan’ny fahitalavitra ny Papa Fransoa..

Nambaran’ny Papa Fransoa àry fa fantany tsara ny fahasarotan’ny asan’izy ireo, indrindra tato anatin’ny volana vitsivitsy izay, noho ny krizy ara-pahasalamana, eo koa ny loza aterak’ity asa ity ary ny fiaretana ny sedra isankarazany mandritra ny fanatanterahana ny asa. Nisaotra sy nankahery ny azy ireo ny Papa noho ny fizakan’izy ireo ity « enta-mavesatra » ity mba hanohizana ny famatsiana entana ilain’ny vahoaka sahirana.

Hoy indrindra ny Papa tamin’ny hafatra nataony ho an’ireo tantsambo sy ireo rehetra mivelona amin’ny ranomasina ; « Ny asanareo any an-dranomasina, hoy izy, dia mazàna mampanalavitra anareo amin’ny hafa, fa ianareo kosa dia manakaiky ahy amin’ny eritreritro sy ny vavaka ataoko ». « Ny Evanjely mihitsy no mampahatsiahy antsika [io fifanakekezana io] raha milaza amintsika ny momba an’i Jesoa sy ireo mpianany voalohany, izay mpanarato », hoy hatrany izy nanamarika. Ny Papa amin’ny maha Filohan’ny Eglizy katôlika azy, dia nankahery sy namporisika ny tantsambo  sy ireo rehetra miara-miasa amin’izy ireo, amin’ny sehatra pastoraly, ny fitoriana ny Vaovao Mahafaly amin’ireo mpiasa an-dranomasina.

Ny mpanjono matihanina dia tsy tokony ho diso fanantenana manoloana ny tsy fahombiazana atrehin’izy ireo, hoy ny Papa teo anatrehan’ny solontenan’izy ireo..

Ireo mivelona amin’ny ranomasina amin’ny alalan’ny jono, ny sambo mpanamboatra sy mpitantitra ary mpanondrana entana, ireo amin’ny sehatry ny fizahan-tany, ny tafika, dia maneho ny zava-misy sy ny anjara toeran’ny hasarobidin’ny asa an-dranomasina. Koa ny kendren’ny fangatahana ampanaovin’ny Papa antsika vita Batemy sy tsara sitrapo àry amin’ity volana ity dia ny hitondrantsika  am-bavaka  ireo tantsambo ireo, ny mpanarato ary koa ny fianakaviany.

Araka ny fandinihana ataon’ny mpamakafaka mantsy dia ny 90% n’ny fifanakalozana ara-barotra maneran-tany dia ny fitaterana an-dranomasina no misahana azy. Misy fitenenana manao hoe : ny ranomasina no mampanonofinofy, fa ny fiainan’ny tantsambo kosa dia mafy. Tsy mafy ho azy ireo ihany anefa, fa mafy hoan’ny fianakaviany ihany koa, indrindra eo am-piandrasana ny fiverenan’ny havan-tiany. Eo anatrehan’ izao coronavirus izao, mihasarotra sy miharatsy hatrany ny toerana misy azy ireo.  Nitodika tamin’izy ireo ny Papa, tamin’ny 17 Jona lasa teo, naneho ny fangorahany sy nankahery. Manasa sy manentana antsika ihany koa izy hivavaka ho azy ireny, fa asa sy andraikitra lehibe iankinan’ny fiainan’ny zanak’olombelona no iantsorohany.